NAJAVE

Sigurnost na moru

Code:
PFN201
Study/semester:
  • PSP-B - semester 6
Lecture Excercise ECTS points
45 15 5
Ishodi učenja

Komentirati pravnu regulativu međunarodnog sustava sigurnosti plovidbe. S razumijevanjem koristiti stečena znanja u praksi. Moći osmisliti, planirati i organizirati nužne mjere za sigurnost plovidbe. Rasčlaniti i kategorizirati postupke u teškim situacijama. Razlučiti i procijeniti pojedine stupnjeve opasnosti. Analizirati pojmove potrage i spašavanja. Posebnu pozornost posvetiti sredstvima za potragu i spašavanje na moru, te sredstvima i načinima u preživljavanju. Primjerenu pozornost posvetiti i radiokomunikacijskoj opremi i postupanju. Korištenje i upravljanje protupožarnim sustavima na brodu, te upravljanje svim aktivnostima koje odnose se na pitanja brodske sigurnosti.

 

 

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s međunarodnim sustavom sigurnosti plovidbe, uključujući i najvažnije pomorske konvencije, te osposobljenost za samostalno obavljanje poslova temeljne sigurnosti u pomorstvu, prema STCW konvenciji.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa I
Sadržaj

Međunarodni sustav sigurnosti (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru 1974., sustav izvješćivanja brodova u plovidbi, upozorenja i poruke pogibelji s brodova, potraga i spašavanje, sredstva za spašavanje, komunikacija tijekom pružanja pomoći u pogibelji (međunarodne organizacije značajne za GMDSS), napuštanje broda i preživljavanje na moru, ljudi u moru, protupožarna zaštita.

Recommended literature

1.   Zec, D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.

2.   Pravilnik o obavljanju inspekcije sigurnosti plovidbe, Narodne Novine 34/97, 41/99 i 27/00.

3.   Zec, D.: GMDSS sustav i sigurnost plovidbe, Pomorski fakultet, Rijeka, 1995.

Additional literature

1. Zec, D.: Sigurnost rada u luci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1988.

2. Zec, D.: Čovjek kao faktor sigurnosti plovidbe, Zbornik radova , str.38-50, Rijeka, 1988.

3. SOLAS konvencija.

Način ocjenjivanja
- Download