NAJAVE

Njemački jezik II

Kod:
PFP107
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Studenti će interpretirati kratke tekstove na njemačkom jeziku.
Studenti će sastavljati jednostavne i zavisno i nazavisno složene rečenice (izjavne i upitne) u prezentu i perfektu.
Razlikovat će trpni od aktivnog oblika glagola i prebacivati rečenice iz aktivnog u trpni način.
Studenti će ovladati osnovnim vokabularom vezanim uz pomorsku struku (vrste brodova, dijelovi broda, osnovni identifikacijski podatci o brodu).

Kompetencije koje se stječu
Savladavanje osnovnih jezičnih struktura njemačkog pomorskog jezika iz područja gramatike i sintakse, osnovnih pojmova vezanih uz brod, mornarske vještine, osnovnu brodsku opremu i navigaciju.
Sadržaj

Basiswortschatz, Hilfsverben, Konjugation von starken und schwachen Verben im Präsens, Der bestimmte und unbestimmte Artikel, Personalpronomen, Possessivpronomen, Satzarten, Satzordnung, Konjugation von schwachen und starken Verben im Perfekt, Teile des Schiffes, Klasseneinteilung von Schiffen, Schiffsregister, Schiffsmaße, Gewichtsmaße und Raummaße, Schiffsbau, Notsignale, Seeverkehrdefinitionen, Seestraßenordnung

Preporučena literatura

1.   Aufderstraße, H., Bock, H., Müller, J., Müller, H., Themen neu 2, Max Hueber Verlag, D-85737 Ismaning, 2004. 2.   Fox, R. Verkehrswesen, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 3.   Hering, A., Matussek, M., Geschäftskommunikation, Max Hueber Verlag, D 85737 Ismaning, 2000.

Dopunska literatura

1.   Marčetić, T., Pregled gramatike njemačkog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1999. 2.   Hurm, A., Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje