NAJAVE

Primjena računala

Kod:
PFP120
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 4
Ishodi učenja
  1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE, Stjecanje znanja u funkcijama el. Računala, Razumjevanje i primjena programskiih alata u okviru MS offic, Ovladati vještinama rukovanja računala
  2. Primjena misaonih vještina, Sposobnost rješavanja zadatih problema, primjenu adekvatnik softverskih alata
  3. Sposobnost za analizu, Analizirati programske pakete i alate u ovisnosti o konkretnoj problematici, Primjera cej stdy
  4. Sinteza, Sposobnost izvođenja zaključaka i interpretacija rezultata dobijenih obradom zadanih primjera, kreacija, rješenja dobivenih u okviru vježbanja
  5. Evaulacija, sposobnost za procjenu značaja dobivenih rješenja u primjeni određenih softverskih paketa za zadane probleme
  6. Praktične vještine, sposobnost rada na računalu, korištenje weba i Intermeta
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje arhitekture digitalnih računalnih sistema, kao i njegovih podsistema: sklopovlje (mikroprocesor, memorije, ulazno/izlazne međusklopove, ulazno/izlazne jedinice i sistemski) programska potpora ( sistemski softver).
Sadržaj

Informacijska znanost i temeljni informatički pojmovi, informacijska tehnologija, matematičko-logičke osnove računala, logičke osnove, građa digitalnih računalnih sistema, programska potpora.

Preporučena literatura

1.   Munitić, Ristov, Gudelj Bolanča, Nadrljanski: Primjena elektroničkih računala, Pomoski fakultet u Splitu, Split, 2007. 2.   V. Grbavac: Informatika, Zagreb, 1990.

Dopunska literatura

1.   D. Grundler: Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000. 2.   D. Grundler, S. Šutalo, Informatika, Školska knjiga, 2005. 3.   S. Ribarić: Arhitektura računala, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje