NAJAVE

Pomorski engleski I

Kod:
PFP175
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Izvedbeni program
Preuzimanje
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 4
Ishodi učenja

1) Identificirati engleske termine za strukturne dijelove broda i brodske opreme;

2) Razlikovati engleske termine za različite vrste brodova i povezati ih s vrstom poslovanja broda;

3) Razlikovati engleske termine za različite vrste tereta i načine prijevoza morem;

4) Kategorizirati engleske termine za članove brodske posade unutar pojedinih brodskih odjela;

5) Povezati engleske termine za članove brodske posade s njihovim zaduženjima i odgovornostima;

6) Usporediti na engleskom jeziku glavne vremenske sustave;

7) Identificirati na engleskom jeziku uzroke i posljedice morskih mijena i struja.

Kompetencije koje se stječu
Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje, svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kaojezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu. Podizanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku. Poticanje i razvijanjekognitivnihsposobnosti studenata, kao i razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čitanje, slušanje, pisanje i govor.Razvijanje vještina istraživanja, sposobnosti prikupljanja, organiziranja i kritičkog evaluiranja informacija.
Sadržaj

Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW konvencije. Kolegij povezuje stručni leksik bitan za zanimanje s opće uporabnim engleskim jezikom. Stručni tekstovi: Ships and Ship Terms, Ship Design and Construction, Structural Members of a Ship, Ship's Equipment, Types of Ships, The Merchant Ship and Its Organisation, Ship's measurement, Meteorology, Currents, Tides

Gramatika: Auxiliaries and modal auxiliaries, Tenses and aspect: simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, present perfect continuous, past perfect, future; Parts of speech: nouns - countable & uncountable, abstract and collective; plural; Articles; Adjectives – comparison; Adverbs – position of adverbs.

Preporučena literatura

1. Pritchard, B. 1995.Maritime English 1, Školska knjiga,Zagreb 2. Standard Marine Communication Phrases, Školska knjiga,Zagreb

2. Kluijven, P. van (2003)International Maritime Language ogramme, Alk & Heinen, Alkmaar

Dopunska literatura

1. Pritchard B.Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

2.Luzer J., Spinčić A.Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Rijeka, 1994.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje