NAJAVE

Pomorski engleski II

Kod:
PFP176
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Izvedbeni program
Preuzimanje
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija Engleski jezik II student će na engleskom jeziku:

1) komentirati pretpostavke za pravilan ukrcaj tereta na brod rabeći odgovarajuće engleske termine;

2) razlučiti zadaće peljara i članova brodske posade pri napuštanju veza uz razlikovanje engleskih termina za vrste pristaništa;

3) izdvojiti i klasificirati zadaće zapovjednika i članova posade tijekom plovidbe broda i u režimu nevremena;

4) komentirati najznačajnije izume u povijesti navigacije i povezati ih s tehnikama navigacije i uporabom nautičkih karata;

5) komentirati rad pojedinih elektroničkih navigacijskih uređaja i njihovu integraciju u navigacijski sustav u zapovjedničkom mostu;

6) razlikovati brodske sustave sigurnosti i komentirati pravila o izbjegavanju sudara na moru;

7) razlikovati vrste pomorskih komunikacija i VHF poruka u izvanrednim okolnostima.

Kompetencije koje se stječu
Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje, svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kaojezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu. Podizanje razine znanja 'pomorskog engleskog' i 'općeg engleskog' jezika. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku. Poticanje i razvijanjekognitivnihsposobnosti studenata, kao i razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čitanje, slušanje, pisanje i govor.Razvijanje vještina istraživanja, sposobnosti prikupljanja, organiziranja i kritičkog evaluiranja informacija.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I
Sadržaj

Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW konvencije. Kolegij povezuje stručni leksik bitan za zanimanje s opće uporabnim engleskim jezikom. Stručni tekstovi: Loading a Vessel, Leaving the Dock, Under Way, Meeting Heavy Weather, Arriving at a Port,  Berthing, An Introduction to Navigation, The Navigating Bridge, Electronic Aids to Navigation, Sea Charts,  The Marine Radar, Integrated Navigation System, Safety at Sea, Collision Rules,  Communication at sea. Gramatika: Passive; Modal verbs; Parts of speech: Verbs: Participles, Gerunds, Infinitives, ; Clauses – main clauses; Relative clauses; Sentences – questions, negative forms, Sentence structure, Phrasal Verbs; Word formation; Derivation. Prefixes, Suffixes; Phrasal verbs; Collocations, Compounds; Conditionals; Metaphors.

Preporučena literatura

1. Pritchard, B. 1995.Maritime English 1, Školska knjiga,Zagreb 2. Standard Marine Communication Phrases, Školska knjiga,Zagreb

2. Kluijven, P. van (2003)International Maritime Language Programme, Alk & Heinen,Alkmaar 2.

Dopunska literatura

1.  Pritchard B.Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

2.   Luzer J., Spinčić A.Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce,Rijeka, 1994.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje