NAJAVE

Elektroničko poslovanje

Kod:
PFP215
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Ishodi učenja
  1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE, Stjecanje znanja u funkcijama e-poslovanja, Razumjevanje i primjena e-poslovanja ,
  2. Primjena misaonih vještina, Sposobnost rješavanja zadatih problema, primjenu adekvatnik softverskih alata
  3. Sposobnost za analizu, Analizirati programske pakete i alate u ovisnosti o konkretnoj problematici,
  4. Sinteza, Sposobnost izvođenja zaključaka i interpretacija rezultata dobijenih obradom zadanih primjera, kreacija, rješenja dobivenih u okviru vježbanja
  5. Evaulacija, sposobnost za procjenu značaja dobivenih rješenja u primjeni određenih softverskih paketa za zadane probleme
  6. Praktične vještine, sposobnost rada na računalu, korištenje weba i Intermeta te izrada konkretnih zadataka
  7. Sposobnost izrade prezentacije seminarskih radova
Kompetencije koje se stječu
Predmet omogućava studentu razumijevanje problematike elektroničkog poslovanja, u njegovim strateškim, taktičkim i operativnim aspektima.Specifična znanja koja se stječu programom su vještine dizajniranja poslovnog Web mjesta te njegova održavanja, ažuriranja i dinamizacije.
Preduvjeti za upis
Seminarski r.
Sadržaj

Općenito o elektroničkom poslovanju:Pojam, evolucija i temeljne značajke elektroničkog poslovanja. Vrste elektroničkog poslovanja. Tehničko tehnološki okvir. Arhitektura informacijskog sustava za podršku elektroničkom poslovanju: Temeljne značajke raspodijeljenih informacijskih sustava. Princip raspodjeljivanja aplikacija i baza podataka. Mogućnosti prilagodbe rastu opterećenja. OLTP sustavi s visokom frekvencijom transakcija. Administracija informacijskog sustava elektroničkog poslovanja. Osiguranje integriteta podataka i brzine odziva. Arhitektura korporacijske mreže i uloga u poslovanju poduzeća. Zaštita korporacijske mreže i pristup na Internet. Međukorporacijske mreže (Extranet). Virtualne privatne mreže (VPN). Dizajn Web stranica za prodaju putem Interneta. Praćenje transakcija po kupcima i osiguranje privatnosti podataka. Elektroničko poslovanje među poduzećima (b2b):Principi poslovne komunikacije među poduzećima. Princip rada, primjena i nedostaci EDI sustava međuposlovne komunikacije. Internet orijentirani sustavi međuposlovne komunikacije. Uloga inteligentnih agenata u povezivanju poduzeća i nabavnom poslovanju. Primjena distribuiranih objektnih tehnologija u međuposlovnoj komunikaciji. Sigurnost sustava elektroničkog poslovanja: principi digitalne kriptografije. Kriptografski standardi. Digitalni potpis. Sigurne komunikacije. Sigurne elektronske transakcije (SET). Sklopovlje za podršku sigurnim komunikacijama.

Preporučena literatura

1.  V. Bosilj. T. Hernaus i A. Kovačič: Upravljanje poslovnim procesima: Organizacijski i informacijski pristup, Školska knjiga, 2008.,odabrana poglavlja: 1; 4.1, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1;, 6.1. 2.   Sokol, P., From EDI to Electronic Commerce: A Business Iniative, McGraw Hill, NewYork, 1996. 3.   Stein, L. D., Web Security: A Step-by-Step reference Guide, Addison-Weseley, Reading,1998. 4.   Turban, E., Lee, J., Kin, D., Chung M., Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.

2. M. Nadrljanski; Autizirana predavanja

Dopunska literatura

1.   Umar, A., Missie,r P., Object-Oriented Client/Server Internet Environments, PrenticeHall, Englewood Cliffs, 2000. 2.   Umar, A., Application (Re)Engineering: Building Web-based Applications and Dealingwith Legacies, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje