NAJAVE

Nautički turizam i menadžment marina II

Kod:
PFP227
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Prepoznati specifičnosti marine kao poslovne organizacije. Definirati pojam i opisati sadržaj osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje) u poslovanju marina. Analizirati utjecaj okoline na poslovanje marina, te mogućnosti prilagođavanja marina promjenama u okolini. Izraditi i prezentirati temu iz struke.

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s teorijskim osnovama nautičkog turizma i menadžmenta u marinama. Razvijanje sposobnosti praktične primjene stečenih znanja. Poticanje menadžerskih vještina i sposobnosti vezanih za funkcije menadžmenta u upravljanju marinama. Osposobljavanje za efektivno i efikasno rješavanje problema u upravljanju marinama.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj

Pojam marine. Vrste marina. Specifičnosti marine kao poslovne organizacije. Lokacija i prometna povezanost marine. Uloga turističke destinacije u ponudi marine. Dizajniranje marine. Oprema i uređenje marine. Resursi marine. Nautičko-turističke usluge u marini. Upravljanje kvalitetom usluga, objekata i opreme u marini. Kategorije marina i Plava zastava. Uvod u menadžment marina. Pojam i sadržaj funkcija menadžmenta u marinama. Okolina i utjecaj okoline na poslovanje marina. Prilagođavanje marina promjenama i trendovima u okolini. Utjecaj sezonskog karaktera nautičkog turizma na poslovanje marina. Etika i društvena odgovornost menadžmenta marine. Planiranje kao funkcija menadžmenta marina. Strategija i strateško planiranje u marinama. Organiziranje kao funkcija menadžmenta u marinama. Oblici organizacijske strukture marina. Čimbenici utjecaja na organizacijsku strukturu marine. Upravljanje ljudskim resursima u marinama. Planiranje, regrutiranje, izbor i razvoj ljudskih resursa u marinama. Procjena performansi i upravljanje kompenzacijama. Vođenje kao funkcija menadžmenta marina. Aktivnosti uloge i vještine menadžera marine. Kontroliranje kao funkcija menadžmenta u marinama. Metode i tehnike kontrole u marinama. Obilježja marina u svijetu. Obilježja i konkurentnost marina u RH. Kapacitet i poslovanje marina u RH.

Preporučena literatura

1.   Šamanović, J (2002.): Nautički turizam i menadžment marina. Visoka pomorska škola u Splitu. Split. 2.   Buble, M. (2006): Osnove menadžmenta. Sinergija, Zagreb. 3.   Marušić, E.: Materijali sa predavanja.

Dopunska literatura

1.   Buble, M. (2003, 2010): Management maloga poduzeća, II dio Osnove managementa:, EFS, Split. 2.   Bartoluci, M. et al (2004): Menedžment u sportu i turizmu, KIF i EFZ. Zagreb. 3.   Jennings, G.(2007): Wate-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences. Elsevier. Oxford. 4.   MMPI i Ministarstvo turizma (2008.). Strategija razvoja nautičkog turizma RH za razdoblje 2009. – 2019. Zagreb. 5.   MMTPR i HHI (2006.). Studija razvoja nautičkog turizma RH. Zagreb. 6.   Institut za turizam (2005. i 2008.). Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj – TOMAS-Nautika 2004. i 2007. Zagreb. 7.   HGK i Institut za turizam (2004.). Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma, Konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma. Zagreb.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje