NAJAVE

Sustavi pomorskog turizma

Kod:
PFP231-128373
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Ishodi učenja

Studenti će poslije odslušanog i položenog kolegija (ishodi učenja):

  • posjedovati opća i metodološka znanja vezana za suvremene fenomene pomorskog turizma,
  • moći će primjenjivati misaone vještine potrebne za procjenu i predviđanje događaja u budućnosti poduzeća iz domene pomorskog turizma,
  • osposobiti će se za analiziranje rezultata istraživanja najvažnijim teorijskim zakonitostima pomorskog turizma,
  • moći će oblikovati model pomorskog turizma.
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje pojma, činitelja razvoja i relevantnih obilježja turizma općenito, te relevantnih obilježja i razvoja pomorskih sustava. Razumijevanje specifičnosti pomorskog turizma. Poznavanje osnova upravljanja razvojem turizma te mogućnosti održivog razvoja pomorskog turizma u Hrvatskoj.
Sadržaj

Pojam turizma. Pokretački faktori razvoja turizma. Proces globalizacije i razvoj turizma. Turizam i ekonomski procesi. Teorijsko-metodološke osnove upravljanja razvojem turizma. Uloga turizma u razvoju hrvatskog gospodarstva. Pomorski turizam kao složeni društveni sustav. Čimbenici razvoja pomorskog turizma. Obilježja pomorsko-turističkog tržišta. Obilježja pomorsko-turističke potražnje. Obilježja pomorsko-turističke ponude. Pomorska orijentacija hrvatskog gospodarstva. Komparativne prednosti pomorskog turizma u Hrvatskoj. Upravljanje pomorskim turističkim sustavom. Proces odlučivanja o razvoju pomorskog turizma. Kriteriji odlučivanja o razvoju pomorskog turizma. Upravljanje pomorskim turističkim sustavom. Koncepcija razvoja pomorskog turizma. Ciljevi razvoja pomorskog turizma. Strategija razvoja pomorskog turizma. Politika razvoja pomorskog turizma. Strategijsko planiranje razvoja pomorskog turizma. Proces globalizacije i mogućnosti razvoja pomorskog turizma. Strategija razvoja hrvatskog turizma.

Preporučena literatura

1.   Vidučić. V.: Pomorski turizam, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Split (u tisku)

2.   Dulčić, A.: Upravljanje razvojem turizma, Mate, Zagreb, 2001.

3.   Dulčić, A.: Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma, EkoKon, Split, 2002.

4.   Ministarstvo Turizma RH: Strategija razvoja hrvatskog turizma, Zagreb, 2003.

5.   Marušić, M., Prebežac, D.: Istraživnje turističkih tržišta, Adeco, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

1.   Schiffman, L. G., Kanuk, L. L. : Ponašanje potrošača, Mate, Zagreb, 2004. 2.   Stacey, D. R.: Strateški menadžment i organizacijska dinamika, Mate, 1997. 3.   Winer, R. S.: Marketing Management, Prentice Hall; 2 edition, 2003 4.   Kotler, Ph.: A Framework for Marketing Management, Prentice Hall; 2002

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje