NAJAVE

Prva pomoć

Kod:
PFN007
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Procijeniti zdravstveno stanje unesrećenog ili bolesnog.
Provesti medicinsku prvu pomoć u životno ugrožavajućim situacijama.
Provesti medicinsku prvu pomoć kod prijeloma, ozljeda očiju, opeklina i krvarenja.
Spriječiti daljnja moguća oštećenja zdravlja kod unesrećenih.
Ne naškoditi sebi ni unesrećenome pri pružanju prve pomoći.
Skratiti, pravilnim postupcima pružanja prve pomoći, trajanje liječenja i rehabilitacije.

Koristiti osnovnu medicinsku i priručnu opremu na brodu.

Kompetencije koje se stječu
Ovladati metodama pružanja medicinske prve pomoći. Pregledati ozlijeđenog i bolesnog i postaviti radnu dijagnozu. Ne naškoditi pri pružanju medicinske prve pomoći. Znati kada i kako treba primijeniti reanimaciju.
Sadržaj

Osnovni pojmovi o građi tijela i funkcijama. Utvrđivanje vitalnih funkcija. Medicinska prva pomoć u životno ugrožavajućim situacijama. Reanimacija. Pregled ozlijeđenog. Medicinska prva pomoć kod oštećenja organizma ekstremnom toplinom i hladnoćom. Medicinska prva pomoć kod otrovanja, iščašenja, krvarenja iz nosa, utapanja i gušenja. Medicinska prva pomoć kod ozljeda očiju. Medicinska prva pomoć kod ozljeda glave i kralježnice, prijeloma udova, politrauma. Primjena analgetika i antipiretika.

Preporučena literatura
  1. Mulić R, Ropac D. Medicina za pomorce, Medicinska naklada, Zagreb 2003.
  2. International Medical Guide for Ships. 3rd edition. World Health Organization, Geneva 2007.
Dopunska literatura
  1. International maritime law embodied in international conventions.
  2. International Health Regulations, World Health Organization Geneva, 2005.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje