NAJAVE

Ekologija mora

Kod:
PFN207
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Interpretirati ekološke pojmove.
Razlikovati životne prostore u morskoj sredini.
Identificirati abiotičke i biotičke ekološke čimbenike, te komentirati njihov utjecaj na život i rasprostranjenost organizama u moru.
Raščlaniti organizme u moru prema rasprostranjenosti u morskom ekosustavu.
Ustanoviti i razlikovati izvore onečišćenja mora, te identificirati utjecaj onečišćenja na morske organizme i morski okoliš.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o osobinama živog svijeta koji nastanjuje morsku sredinu, o međusobnim odnosima koji vladaju između morskih organizama i njihovog fizičkog okoliša kao i između organizama međusobno.
Sadržaj

Općenito o ekologiji mora – temeljni ekološki pojmovi.
Osobine mora kao životne sredine.
Životni prostor u moru.
Ekološki čimbenici.
Abiotički ekološki čimbenici.
Biotički ekološki čimbenici.
Kruženje tvari i organska proizvodnja u ekosustavu mora.
Rasprostranjenost organizama u pelagijalu.
Rasprostranjenost organizama na morskom dnu
Morski ekosustav kao resurs - ribarstvo
Morski ekosustav kao resurs - akvakultura
Zagađenje i onečišćenje mora.
Promjene u ekosustavu izazvane prirodnim i antropogenim utjecajem.
Zaštita od zagađenja.

Preporučena literatura

1.Slišković, M.; Jelić Mrčelić, G.: Ekologija mora, autorizirana predavanja, PFST, Split

 

Dopunska literatura

1.Kaiser M.J. et al.: Marine Ecology Processes, Systems and Impacts, Oxford University Press, 2011.

2.Speight, M.; Hednerson P.: Marine Ecology, Concepts and Applications, Wiley Blackwell, Oxford, 2010.

3.Barnes, R.S.K.; Hughes, R.N.: An Introduction to Marine Ecology, Blackwell Science Ltd., Oxford, 1999.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje