NAJAVE

Pomorska meteorologija

Kod:
PFN212-116255
Studij/semestar:
 • PTJM-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Ishodi učenja
 1. Analizirati meteorološke i oceanološke elemente i pojave značajne za sigurnost i ekonomičnost plovidbe;
 2. Motriti, šifrirati i dešifrirati brodske meteorološke i oceanološke elemente i pojave;
 3. Upotrebljavati navigacijske publikacije pri planiranju, izvođenju plovidbe i nakon plovidbe;
 4. Prepoznati i interpretirati vremenska i oceanološka stanja, znati prognozirane situacije, uključujući i lokalne uvjete;
 5. Primijeniti prognozu vremena tijekom planiranja pomorskog putovanja;
 6. Pratiti stvarne uvjete tijekom putovanja, te znati analizirati njihov utjecaj na sigurnost,  pravovremenost dolaska i ekonomičnost putovanja.
Kompetencije koje se stječu
Sposobnost razumijevanja i tumačenja sinoptičke karte i prognoziranja lokalnog vremena, uzimajući u obzir lokalne vremenske uvjete i podatke dobivene putem prijemnika vremenskih karata. Poznavanje svojstava različitih vremenskih sustava, uključujući tropske oluje i izbjegavanje središta oluja i opasnih kvadranta. Poznavanje sustava oceanskih struja. Sposobnost izračunavanja uvjeta plime i oseke. Korištenje svih odgovarajućih navigacijskih publikacija o plimi i oseci te o strujama
Sadržaj

Uvod - Atmosfera, zračenje. Temperatura; tlak zraka. Vlažnost zraka; vjetar. Oblaci, oborina, magla, vidljivost i meteori. Temelji sinoptičke metode; opće atmosfersko kruženje; zračne mase; fronte. Ciklone i anticiklone. Gibanje zraka u atmosferi; vjetrovi; mlazna struja; oluje; pijavica; tornado. Pasati, monsuni i tropske oluje. Ciklone; svojstva meteoroloških elemenata i pojava. Svojstva meteoroloških elemenata i pojava. Značaj oceanologije; povijesni razvoj, podjela oceanologije; vodene površine i njihov nastanak; morsko dno; morska i slatka voda; temperatura, slanost i gustoća. Morska razina - gibanje vode i polazne jednadžbe: morske mijene; valovi; morske struje; harmonijska analiza. Morske struje - razdioba struja. Morski valovi, nastanak i podjela valova; led na moru; vrste i podjela leda; zaleđivanje na brodu; metode i uređaji za ispitivanje atmosfere i mora. Vremenska analiza i prognoza; temelji analize i prognoze; podaci; vremenske karte i njihovo tumačenje; korist vremenskih analiza i prognoza. Meteorološko i oceanološko osiguranje pomorstva; ustrojstvo pomorske meteorološke službe; služba praćenja leda; meteorološke i oceanološke informacije i podaci; planiranje plovidbe.

Preporučena literatura
 1. Gelo, B.: Opća i pomorska meteorologija, Sveučilište u Zadru, 2010.
 2. Cornish M. M., Ives, E.E.: Maritime meteorology,Thomas Reed Publications, 1997.
 3. Grbec, B. i Matić, F.: Oblaci, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2015.
Dopunska literatura
 1. Penzar, B., Penzar, I., Orlić, M.: Vrijeme i klima Jadrana, "Dr. Feletar", Zagreb, 2001.
 2. Pickard, G. L. and W.J. Emery: Descriptive Physical Oceanography, Pergamon Press, Oxford, 1990.
 3. Guidelines for ships operating in polar waters, IMO, 2010.
 4. Buljan, M. i Zore-Armanda, M.: Osnovi oceanografije i pomorske meteorologije, Split,1971.
 5. Peljar I: Jadransko more - istočna obala, Hrvatski hidrografski institut, 2012.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje