NAJAVE

Inženjerska fizika

Kod:
PFP404
Studij/semestar:
 • PTJM-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 3
Ishodi učenja
 1. Prezentirati temeljne pojmove, zakone i metode mehanike čvrstih tijela i tekućina, te ustanoviti važnost njihove primjene u pomorskoj tehnici.

 2. Formulirati osnove statike čvrstih tijela (ravninski sustavi sila i momenata, ravnoteža, gredni nosači, trenje, naprezanja i deformacije elemenata pomorskih konstrukcija).

 3. Analizirati i razumjeti osnovne kinematičke karakteristike gibanja čvrstih tijela (položaj, brzina i ubrzanje).

 4. Analizirati i razumjeti osnove dinamike gibanja čvrstih tijela. Formulirati pojmove rada, snage, energije, impulsa, količine gibanja i momenta količine gibanja.

 5. Analizirati i razumjeti osnovna svojstva tekućina. Formulirati i pravilno tumačiti temeljne pojmove hidrostatike (hidrostatički i hidraulički tlak, uzgon i stabilnost plivanja). Ustanoviti osnovne zakone dinamike idealnih i realnih tekućina. Razumjeti vrste strujanja tekućine i primjenu osnovnih jednadžbi.

 6. Prezentirati temeljne zakone elektrotehnike te ustanoviti važnost primjene istih u pomorstvu.

  7. Ispitati utjecaj morskog okoliša na elektrotehničke, konstrukcijske i pomoćne  

       materijale.

  8.   Analizirati i razumjeti svojstva vodiča, poluvodiča i izolatora.

9.   Analizirati i izračunati parametre srednje složenih električnih krugova.

10. Ispitati i procijeniti učinak električne struje na pomorske sustave i živa bića.

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje osnovnih pojmova i metoda temeljnih područja inženjerske fizike i to mehanike i elektrotehnike, te njihova primjena u pomorskoj tehnici. Razvijanje jednostavnog i logičnog načina razmišljanja studenata pri analizi i rješavanju praktičnih inženjerskih zadaća.
Sadržaj

Uvod, zadatak, elementi i osnovni zakoni mehanike. Statika krutih tijela. Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Statika čestice. Moment sile. Spreg sila. Redukcija sila. Ravnoteža sila. Trenje. Gredni nosači. Statika elastičnih tijela. Naprezanja i deformacije. Aksijalno opterećenje. Smicanje. Uvijanje. Savijanje. Kinematika. Kinematika čestice. Pravocrtno i krivocrtno gibanje. Kinematika krutog tijela. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Dinamika. Dinamika čestice. Jednadžbe gibanja. D´Alembertov princip. Rad i snaga. Kinetička i potencijalna energija. Impuls i količina gibanja. Moment količine gibanja. Dinamika krutog tijela. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Mehanika fluida. Hidrostatika. Tlak i hidrostatički uzgon. Hidrodinamika. Osnovne jednadžbe.

Fizikalna svojstva elektrotehničkih materijala. Temeljne sastavnice električnih krugova. Osnovni zakoni elektrotehnike i njihova primjena. Snaga i rad električne struje. Brodska rasvjeta. Brodski kabeli. Coulombov zakon. Električna influencija. Polarizacija dielektrika. Prolaz električne struje kroz tekućine i plinove. Kemijski izvori. Zemljin magnetizam. Učinci magnetskog polja: elektromagnetska indukcija i sile. Energija magnetskog polja. Načelo nastanka izmjeničnih struja. Frekvencija, kružna frekvencija i fazni kut. Rezonancija. Snaga i kompenzacija faktora snage. Okretno magnetsko polje. Trofazni sustavi. Razdioba energije na brodu te izvori i trošila. Poluvodički elementi. Načela pomorskih komunikacija. Modulacije. Antene. Opasnosti od električnog i neionizirajućeg zračenja.

Preporučena literatura

1. Kulenović, Z.: Tehnička mehanika za pomorce, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2013. 2. Kuzmanić, I.: Brodska elektrotehnika i elektro-nika, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006.

Dopunska literatura
 1. Kulenović, Z.: Mehanika krutih tijela, Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu, Split 2002.

 2. Kulenović, Z.: Čvrstoća materijala, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2010.

 3. Kuzmanić, I., Vujović, I.: Osnove elektrotehnike – Zbirka riješenih zadataka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005.

Vujović, I., Kuzmanić, I.: Repetitorij s uputama za laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike i Brodske elektrotehnike i elektronike, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2008.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje