NAJAVE

Nautički turizam i menadžment marina I

Kod:
PFP226
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Definirati pojam i opisati osnovne elemente nautičkog turizma; analizirati tržište nautičkog turizma. Analizirati i usporediti nautičko-turističke organizacije. Analizirati i procijeniti potražnju u nautičkom turizmu. Definirati pojam i opisati osnovne funkcije menadžmenta; objasniti ulogu i prepoznati specifičnosti menadžmenta nautičko-turističkih organizacija. Izraditi i prezentirati temu iz struke.

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s teorijskim osnovama nautičkog turizma i menadžmenta u marinama. Razvijanje sposobnosti praktične primjene stečenih znanja. Poticanje menadžerskih vještina i sposobnosti vezanih za funkcije menadžmenta u nautičkom turizmu.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj

Pojam, značenje i vrste turizma. Pojam nautičkog turizma. Specifična obilježja nautičkog turizma. Razvoj nautičkog turizma. Vrste nautičkog turizma. Uloga države u razvoju nautičkog turizma. Reguliranje i kontrola nautičkog turizma. Gospodarsko značenje nautičkog turizma. Tržište nautičkog turizma. Obilježja nautičkog turizma u svijetu. Trendovi na tržištu nautičkog turizma. Nautičko-turistička ponuda. Proizvodi i usluge na tržištu nautičkog turizmu. Nautičko-turistička infrastruktura. Nautički vez, vez u moru, vez na kopnu. Organizacije na tržištu nautičkog turizma. Plovila u nautičkom turizmu. Pojam pomorske luke. Pojam pomorskog dobra. Pojam i vrste luka nautičkog turizma. Pojam i obilježja sidrišta, odlagališta plovnih objekata, suhe marine i marine. Potražnja u nautičkom turizmu. Segmentacija tržišta nautičkog turizma. Ciljne skupine potrošača u nautičkom turizmu. Ponašanje i obilježja potrošača u nautičkom turizmu. Oblikovanje i usklađivanje ponude sa potražnjom na tržištu nautičkog turizmu. Obilježja jahting turizma. Obilježja nautičkog turizma na manjim plovilima - brodicama. Iznajmljivanje plovila u nautičkom turizmu. Proizvodnja plovila za nautički turizam. Nadzor i kontrola nautičkog turizma u RH. Pojam, obilježja i uloga nautičkih sajmova. Uvod u menadžment. Pojam i sadržaj osnovnih funkcija menadžmenta u nautičkom turizmu. Menadžment u nautičkom turizmu. Uvod u menadžment. Okolina i utjecaj okoline na tržištu nautičkog turizma. Odnos organizacija u nautičkom turizmu sa okolinom. Menadžer i poduzetnik. Pojam i sadržaj funkcija menadžmenta u nautičkom turizmu. Specifičnosti menadžmenta organizacija prisutnih na tržištu nautičkog turizma. Strategija i strateško planiranje u nautičkom turizmu. Obilježja nautičkog turizma u RH. Prednosti i nedostatci te prilike i prijetnje nautičkog turizma u RH. Razvojne perspektive nautičkog turizma u RH.

Preporučena literatura

1.   Šamanović, J (2002.): Nautički turizam i menadžment marina. Visoka pomorska škola u Splitu. Split. 2.   Buble, M. (2006): Osnove menadžmenta. Sinergija, Zagreb. 3.   Marušić, E.: Materijali sa predavanja.

Dopunska literatura

1.   Buble, M. (2003, 2010): Management maloga poduzeća, II dio Osnove managementa:, EFS, Split. 2.   Bartoluci, M. et al (2004): Menedžment u sportu i turizmu, KIF i EFZ. Zagreb. 3.   Jennings, G.(2007): Wate-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences. Elsevier. Oxford. 4.   MMPI i Ministarstvo turizma (2008.). Strategija razvoja nautičkog turizma RH za razdoblje 2009. – 2019. Zagreb. 5.   MMTPR i HHI (2006.). Studija razvoja nautičkog turizma RH. Zagreb. 6.   Institut za turizam (2005. i 2008.). Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj – TOMAS-Nautika 2004. i 2007. Zagreb. 7.   HGK i Institut za turizam (2004.). Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma, Konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma. Zagreb.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje