NAJAVE

Računovodstvo i financije II

Kod:
PFP221
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Primijeniti metode obračuna zaliha. Klasificirati troškove prema zadanim kriterijima. Analizirati prihode, rashode, bruto i neto dobit/gubitak. Formirati bruto bilancu. Procijeniti uspješnost poslovanja poduzeća.

Kompetencije koje se stječu
Znanja neophodna za razumijevanje financijskih kategorija i osposobljenost za praćenje i evidentiranje poslovnih procesa.
Preduvjeti za upis
Računovodstvo i financije I
Sadržaj

Obveze. Vremenska razgraničenja. Zalihe sirovina i materijala. Zalihe rezervnih dijelova, sitnog inventara. Metode mjerenja utroška zaliha. Troškovi, obračun plaća. Raspored troškova. Zalihe proizvodnje. Zalihe robe u trgovini. Rashodi, prihodi. Financijski rezultat poslovanja. Formiranje i povećanje kapitala, gubitak iznad visine kapitala. Konačni obračun i sastavljanje bruto bilance. Analiza financijskih izvješća. Pokazatelji uspješnosti poslovanja.

Preporučena literatura

1. Belak, V.: (2002): Osnove profesionalnog računovodstva, VEST, Split
2. Brkanić, V., Habek, M. (2012): RRiF-ov računski plan za poduzetnike, www.rrif.hr

 

Dopunska literatura

1. Belak, V. (2006): Profesionalno računovodstvo (prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima), Zgombić & Partneri, Zagreb

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje