NAJAVE

Terotehnologija

Kod:
PFS219
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Definirati pojam i razvoj terotehnologije. Objasniti cilj i domet terotehnologije. Definirati životni vijek sustava i analizirati vezane troškove. Definirati i klasificirati kvarove tehničkih sustava. Objasniti i klasificirati pouzdanost sustava. Opisati konfiguraciju brodskih sustava. Objasniti i analizirati raspoloživost i sposobnost održavanja, te uporabljivost. Objasniti jednadžbu moći održavanja i granični kriterij uporabljivosti. Opisati tehnologije i organizaciju održavanja. Klasificirati metode održavanja brodskih i lučkih sustava. Analizirati organizaciju službi održavanja u brodarstvu. Opisati planiranje održavanja brodskih i lučkih sustava. Analizirati troškove iskorištavanja broda.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o terotehnologiji – praćenju i planiranju održavanja.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik II, Primjena elektroničkih računala, Sredstva pomorskog prometa, Brodski energetski sustavi, Organizacija rada i upravljanja na brodu, Pomorske komunikacije, Održavanje broda
Sadržaj

Pojam i razvoj terotehnologije. Cilj i domet terotehnologije. Životni vijek sustava. Kvarovi tehničkih sustava. Pouzdanost sustava. Pouzdanost s obzirom na slučajne kvarove i kvarove zbog dotrajalosti. Složena pouzdanost. Pouzdanost primjenjena na brodske sustave. Pouzdanost uz zavate. Konfiguracija brodskih sustava. Podjela brodskih sustava na podsustave. Raspoloživost i sposobnost održavanja, te uporabljivost. Jednadžba moći održavanja. Granični kriterij uporabljivosti. Terotehnologija i automatizacija. Tehnologija i organizaciija održavanja. Metode održavanja brodskih i lučkih sustava. Organizacija službi održavnja u brodarstvu. Planiranje održavanja brodskih i lučkih sustava. Planiranje i upravljanje doknadnim djelovima. Dokumenti u održavanju. Izvještaj o zahvatu. Antikorozivna zaštita broda. Održavanje podvodnog dijela broda. Dokovanje broda. Preuzimanje broda. Troškovi iskorištavanja broda. Veza između održavanja i osiguranja broda. Ekonomska procjena isplativosti investicije.

Preporučena literatura

1. Jelić Mrčelić G., 2010. Terotehnologija, nastavni materijali, PFST, Split

Dopunska literatura

1. Belak, S., 2005. Terotehnologija, Visoka škola za turistički menadžment, Šibenik 2. Lovrić J., 1989. Osnove brodske terotehnologije, VPŠ, Dubrovnik

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje