NAJAVE

Marketing u pomorstvu

Kod:
PFP223-172943
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 5
Sadržaj
Omogućiti razumijevanje tržišta, uloge marketinga u pomorskoj organizaciji; poznavanje temeljnih marketinških pojmova i aktivnosti, elemenata marketinškog procesa, strateškog marketinga i metodologije izrade marketinškog plana; organiziranje marketinga u pomorskim organizacijama. Omogućiti izradu marketinškog plana na primjeru pomorske organizacije.

 

Preporučena literatura
  1. Kotler, P. i Wong, V. i Saunders, J. i Armstrong, G. (2006): Osnove marketinga, Mate d.o.o. Zagreb
  2. Branch, Alan E. (1998): Maritime Economics: Management and Marketing, Routledge, London.
Dopunska literatura
1. Kotler, P. i Bowen, J. T. i Makens, J. C. (2006): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, Mate d.o.o., Zagreb.
2. Stopford, Martin (2009): Maritime Economics, Routledge, New York.
3. Kotler, P. and Armstrong, G. (2013): Principles of Marketing (15 edition), Prentice Hall.
4. Kotler, Philip (2001): Upravljanje marketingom, Mate d.o.o. Zagreb.

 

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje