Najave

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge osiguranja studenata u akademskoj godini 2020./2021.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabliru

 Objavljeno: 1. listopada 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu potrošnog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 25. rujna 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 25. rujna 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu tonera i tinti

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 9. lipnja 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - Usluge mobilne telefonije

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 25. svibnja 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Usluga upravljanja zgradom tri fakulteta posredstvom centralnog nadzornog upravljačkog sustava (CNUS) i vatrodojavne centrale

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 15. svibnja 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga redovitog održavanja tehničkog sustava (preventivno i interventno održavanje te nadzor) na Z3F

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 20. ožujka 2020.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine (zaštitarske usluge) Z3F

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 4. prosinca 2019.