Najave

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2020./2021.

UPUTA O PRIJAVLJIVANJU I POLAGANJU ISPITA

 

Prema Pravilniku o studiranju na Pomorskom fakultetu u Splitu

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta  (3+1) u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

 

Prijava ispita

Članak 56.

Student prijavljuje polaganje ispita putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koristeći programski modul STUDOMAT.

Student mora prijaviti ispit najkasnije tri dana prije termina održavanja ispita.

 

Odjava ispita

Članak 57.

Student može odjaviti prijavljeni ispit najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Ako student ne iziđe na prijavljeni ispit koji nije pravodobno odjavio, takav se ispit tretira kao iskorišteno pravo polaganja ispita. Studentu koji nije pristupio ispitu umjesto ocjene, nastavnik će u ispitnu listu upisati «0».

 

Poštovane kolege studenti, vodite računa o navedenim činjenicama propisanim pravilnicima kako ne bi došli u situaciju da izgubite pravo studiranja.

 

 

RASPORED REDOVITIH ISPITNIH ROKOVA

U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

 

 

ISPITNI ROK TERMINI (od-do)
I. ispitni termin II. ispitni termin
ZIMSKI ISPITNI ROK 1. veljače - 12. veljače 15. veljače - 26. veljače
LJETNI ISPITNI ROK 16. lipnja – 30. srpnja 1. srpnja – 14. srpnja
JESENSKI ISPITNI ROK 30. kolovoza – 10. rujna 13. rujna – 24. rujna

 

Sve eventualne promjene termina ispita se mogu pronaći ovdje

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
Pomorska nautika Pomorska nautika
Brodostrojarstvo Brodostrojarstvo
Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
Pomorske tehnologija jahta i marina Pomorski menadžment
Pomorski menadžment