Prijave i upisi na preddiplomski studij u akademskoj godini 2018./2019.

Prijave

Preduvjeti upisa

 1. Za upis u I. godinu studija mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu.
 2. Za pristupnike koji su do 31. siječnja 2018. godine navršili 24 godine, a nisu se prijavili za polaganje državne mature, postoje posebni kriteriji za upis i posebne kvote za upis (izvanredni studenti).

U slučaju da se kvota za strane državljane ne popuni, na slobodna mjesta odobrava se upis izvanrednim studentima u sustavu državne mature.

Svi pristupnici (kategorija A i B) preddiplomskih studija Pomorska nautika, Brodostrojarstvo, Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije i Pomorske tehnologije jahta i marina, moraju ispuniti i uvjet da su zdravstveno sposobni za studij pomorstva, koji se dokazuje liječničkim uvjerenjem Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij ili važećom moreplovnicom, a predaje se kod upisa na Fakultet.

SLOBODNA
MJESTA U JESENSKOM ROKU
REDOVITI
IZVANREDNI UKUPNO
Naziv studija
u sustavu državne mature
stariji od 24 godine
strani državljani
ukupno redoviti i izvanredni
Pomorska nautika
3 3 7 2 12 15
Brodostrojarstvo 2 2 13 2 17 19
Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije 3 1 5 0 6 9
Pomorske tehnologije jahta i marina 4 0 5 0 5 9
Pomorski menadžment 3 5 8 0
13 16
Ukupno 15 11 38 4 53 68

Upisi

Upisi svih pristupnika (kategorija „A“ i kategorija „B“) koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu preddiplomskih studija obavljat će se u Studentskoj službi u sjedištu Fakulteta (Ruđera Boškovića 37) 21. rujna 2018. (petak) od 9:00 do 13:00 sati prema sljedećem rasporedu:

STUDIJ PROSTORIJA
Pomorska nautika320
Brodostrojarstvo320
Pomorske elektrotehničke i informaričke tehnologije320
Pomorske tehnologije jahta i marina320
Pomorski menadžment320

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u ljetnom roku, a ne upišu se do isteka termina za upis, gube pravo upisa.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. dvije fotografije (veličina 35mm x 45 mm)
 2. dokaz o uplati troškova upisa na studij „upisnina“ u iznosu od 400,00 kn., (upisninu plaćaju redoviti i izvanredni studenti)
 3. redoviti studenti koji drugi put upisuju I. godinu studija te izvanredni studenti trebaju priložiti i dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn.
 4. DOKUMENTI U IZVORNIKU
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
  • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu
  • za sve studije osim studija Pomorski menadžment liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za studij pomorstva ( ne starije od 6 mjeseci) ili važeću moreplovnicu.

Upisnina i školarina

Troškovi upisa (upisnina) u I. godinu studija iznose 400,00 kn. Školarina iznosi 8.000,00 kn.

Školarinu plaćaju:

 • redoviti studenti koji u akademskoj 2018./2019. drugi put upisuju I. godinu studija te
 • izvanredni studenti.

Školarina se plaća jednokratno.

Upisnina

Upisnina se plaća na IBAN Fakulteta, a podaci za uplatnicu su:

Školarina

Školarina se plaća na IBAN Fakulteta, a podaci za uplatnicu su:

UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-a (KATEGORIJA „A“)

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Pomorskom fakultetu u Splitu (pristupnici kategorije A) obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

 1. uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 2. položenih ispita na državnoj maturi te
 3. posebnih postignuća.
OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Prosjek svih ocjena30,00%
DRŽAVNA MATURA
Hrvatski jezikRazina B20,00 %
MatematikaRazina B20,00 %
Strani jezikRazina B20,00 %
Izborni predmet,(nije uvjet): fizika, informatika*10,00 %
POSEBNA POSTIGNUĆA
Završena srednja pomorska škola10,00 %
1. do 3. mjesto na državnim
natjecanjima iz predmeta matematika, fizika, informatika i engleski jezik
5,00 %
Sportaši od 1. do 3. kategorije5,00 %

* Fizika se vrednuje za upis na studij: Pomorska nautika, Brodostrojarstvo i Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije.

* Informatika se vrednuje za upis na studij: Pomorskog menadžmenta i Pomorske tehnologije jahta i marina.

Dokaz o posebnim postignućima

Pristupnici koji imaju dokaz o posebnim postignućem (završena srednja pomorska škola) dužni su dopuniti obrazac te iste dostaviti Studentskoj službi .

Uz obrazac treba priložiti kopiju Svjedodžbe o završenoj srednjoj pomorskoj školi, do 18. rujna (utorak) 2018.

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 24 GODINE (KATEGORIJA „B“)

Pristupnici za upis koji su do 31. siječnja 2018. godine navršili 24 godine ne moraju polagati državnu maturu te se mogu prijaviti za upis u okviru planirane kvote, ali samo u statusu izvanrednog studenta.

Pravo prijave imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od četiri godine te položili završni ispit (maturu). Svi pristupnici za upis obvezni su prijaviti se za razredbeni postupak. Razredbenim postupkom utvrđuje se rang lista pristupnika.

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Pojedine komponente postupka donose sljedeći broj bodova:

I. Postignut uspjeh u srednjoj školi:

 1. prema prosječnom uspjehu svih godina srednje škole + uspjeh na završnom ispitu:
  • - odličan uspjeh 35 bodova (prosjek od 4,50 do 5,00)
  • - vrlo dobar uspjeh 25 bodova (prosjek od 3,50 do 4,49)
  • - dobar uspjeh 10 bodova (prosjek od 2,50 do 3,49)
  • - dovoljan uspjeh 5 bodova (prosjek do 2,49)
   
 2. prema ocjenama iz sljedećih predmeta (za sve srednje škole): Hrvatski jezik, Matematika i Fizika.
  • - odličan 15 bodova (prosjek od 4,50 do 5,00)
  • - vrlo dobar 10 bodova (prosjek od 3,50 do 4,49)
  • - dobar 5 bodova (prosjek od 2,50 do 3,49)
  • - dovoljan 2 boda (prosjek do 2,49)

II. Pristupnik koji je završio srednju pomorsku školu ima pravo na dodatnih 10 bodova.

III. Pristupnik koji je postigao uspjeh na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika ili Fizika, ima pravo na dodatnih 30 bodova.

IV.Pristupnik koji ima položen časnički ispit ima pravo na dodatnih 20 bodova.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak predaju se Studentskoj službi 10. i 11. rujna 2018.

Pristupnik je dužan predati prijavu na natječaj za upis do dana utvrđenog u natječaju.

Pristupnici su dužni popuniti ova dva obrasca :

Uz popunjene obrasce pristupnici trebaju priložiti:

 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili preslik),
 • svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik),
 • uplatnicu kojom potvrđuju uplatu
 • troškova razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn na IBAN Fakulteta HR1524920081100057850 model HR67 poziv na br: OIB (pristupnika)-2018 šifra namjene: STDY uplatnica
 • pristupnici koji su sudjelovali na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika ili Fizika dostavljaju dokaz o postignutom uspjehu,
 • Dokaze o eventualno položenom časničkom ispitu.

Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka (privremena rang lista pristupnika) objavit će se na Oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Fakulteta 12. rujna 2018. u 12 sati

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objave rezultata.

Kontakt

Tel: +385 (0)21 619-415
Tel.2: +385 (0)21 619-416

studentska.sluzba@pfst.hr

Naša adresa

Ruđera Boškovića 37,
21000 Split

Pogledaj na Google karti