NAJAVE

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

Code:
PFP141
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 1
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 3
Kompetencije koje se stječu
Temeljne spoznaje o pojmu, metodologiji i tehnologiji znanstvenog i stručnog istraživanja. Posebna je pažnja usmjerena na primjenu znanja neophodnih za bavljenje znanstvenim i stvaralačkim radom u pomorstvu. Daju se sustavni savjeti i preporuke za istraživački rad, formuliranje i prezentiranje rezultata istraživanja, pisanje i stvaranje znanstvenih i stručnih djela.
Sadržaj

Pojam, temeljne značajke i klasifikacija znanosti. Pomorstvo kao grana područja tehničkih znanosti. Obilježja znanstvenog i stručnog istraživanja. Metode istraživanja: indukcija, dedukcija, analiza, sinteza, apstrakcija, konkretizacija, generalizacija, specijalizacija, dokazivanje, opovrgavanje, klasifikacija, deskripcija, komparacija, statistička metoda, metoda modeliranja, kibernetička metoda, eksperimentalna metoda, teorija sustava kao metoda, metoda anketiranja, metoda promatranja, metoda brojenja, metoda mjerenja, ostale metode. Tehnologija istraživanja: uočavanje i formulacija problema, postavljanje hipoteze, izbor i analiza teme, izrada plana istraživanja, bibliografija, prikupljanje i proučavanje literarne građe i informacija. Struktura znanstvenog djela, opisivanje i rješavanje problema, formuliranje, primjena i kontrola rezultata istraživanja. Pisanje teksta i tehnička obrada stručnog djela. Pojam, vrste i obilježja znanstvenih i stručnih djela. Djela na diplomskom i poslijediplomskom studiju: kritički prikaz, seminarski rad, diplomski rad, doktorska disertacija.

Recommended literature
  1. Kulenović Z., Metodologija istraživačkog rada, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005.
  2. Zelenika R., Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1998.
  3. Žugaj M., Osnove znanstvenog i stručnog rada, “Zagreb”, Samobor, 1989.
Additional literature
  1. Rückreim G., Stary J., Frank N., Die Technik Wissenschaftlichen Arbeitens (Eine Praktische Anleitung), Verlag F. Schöningh GmbH, Paderborn, 1989.
  2. Theisen M., Wissenschaftliches Arbeiten, Verlag F. Wahlen GmbH, München, 1989.
  3. Freedman P., The principles of scientific research, Pergamon press, Oxford, 1980.
Način ocjenjivanja
- Download