NAJAVE

Primijenjena matematika

Code:
PFP114
Study/semester:
 • PEIT-M - semester 1
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 45 5
Ishodi učenja

1. Samostalno izračunati dvostruke integrale te ih znati primijeniti;

2. Razlikovati i rješavati krivuljne i plošne integrale;

3. Primjenjivati Laplaceove transformacije u rješavanju diferencijalnih jednadžbi;

4. Identificirati, formulirati i rješavati matematičke i numeričke probleme u praksi;

5. Ocijeniti veličinu pogreške;

6. Analizirati, sistematizirati i procijeniti utjecaj pojedinih varijabli na proučavani fenomen;

7. Potvrditi grafičke i numeričke metode prikupljenih podataka;

8. Prepoznati praktične probleme koji se mogu riješiti pomoću teorije vjerojatnosti;

9. Razviti intelektualne sposobnosti kritičkog mišljenja i kreativnosti u analiziranju, interpretiranju, testiranju i vrednovanju statističkih podataka.

Kompetencije koje se stječu
Osposobiti studenta za primjenu matematičkih metoda potrebnih u pristupu novim oblicima poslovanja i modernoj tehnologiji u pomorstvu, te bavljenju znanstvenim radom iz navedenog područja.
Preduvjeti za upis
Položeni kolegiji: Matematika 1 i Matematika 2.
Sadržaj

Integriranje po krivulji i plohi; Realna Laplaceova transformacija; Približne numeričke metode; Elementarna vjerojatnost i statistika.

Recommended literature
 1. https://www.pfst.unist.hr/hr/sadasnji-studenti/nastava/nastavni-materijali
 2. Demidovič B. P. i dr., (1995), Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Draščić Ban B., Poganj T., (2009), Primijenjena matematika, Pomorski fakultet u Rijeci.
 4. Elezović N., (2010), Fourierov red i integral / Laplaceova transformacija, Element, Zagreb.
 5. Kovač Striko E., Kapetanović N., Ivanković B., (2005), Vjerojatnost i statistika, skripta.
 6. Tomašević M., Ristov P., Stanivuk T., (2007), Statističke metode u istraživanju, Split.
Additional literature
 1. Apsen B., (1994), Repetitorij više matematike III. dio, Tehnička knjiga d.d. Zagreb.
 2. Elezović N., (2007), Vjerojatnost i statistika. Slučajne varijable, Element, Zagreb.
 3. Ivanšić I., (1987), Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija, SN Liber.
 4. Pauše Ž., (1990), Riješeni primjeri i zadaci iz teorije vjerojatnosti i statistike, skripta, Zagreb.
 5. Scitovski R., (2004), Numerička matematika, Sveučilište u Osijeku, Osijek.
 6. Šošić I., (2004), Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb.
 7. Vranjković, P., (1992), Zbirka zadataka iz vjerojatnosti i statistike s uputama i rješenjima, Školska knjiga, Zagreb.
Način ocjenjivanja
- Download