NAJAVE

Graduate Nautical Studies

PN-M - Courses by semester
Code Course
 Graduate study PN-M, year 1, semester 1
PFP114 Primijenjena matematika
PFP133 Prometno pravo
PFP141 Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
PFP213 Poslovanje u brodarstvu
PFP217 Financiranje u brodarstvu
PFE315 Tehnički programski paketi
PFN210 Strategijski menadžment u pomorstvu
PFN209 Upravljanje kvalitetom u pomorstvu
PFN322 Hidrografsko inženjerstvo
PFN312 Planiranje luka i terminala
 Graduate study PN-M, year 1, semester 2
PFP117 Operacijska istraživanja
PFP135 Transportno osiguranje
PFP214 Lučko poslovanje
PFN217 Ergonomija navigacijskih podsustava
PFN320 Pregled i nadzor broda
PFN202 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti
PFN208 Tehnologija uklanjanja onečišćenja
PFE109 Računalno upravljanje tehničkim sustavima
PFN218 Morske tehnologije
 Graduate study PN-M, year 2, semester 3
PFP216 Poslovni informacijski sustavi
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu
PFE102 Automatsko upravljanje plovnim objektima
PFP301 Modeliranje i simuliranje procesa
PFS125 Stabilnost i naprezanje brodske konstrukcije
PFN318 Integralno upravljanje obalnim područjem
PFN319 Navigational and monitoring systems management
PFN502 Stručna praksa u nastavnoj bazi
PFN203 Istraživanje pomorskih nezgoda i upravljanje rizikom
 Graduate study PN-M, year 2, semester 4
PFP309 Upravljanje ljudskim resursima
PFP500 Diplomski rad
PFS124 Hidrodinamika broda
PFN204 Spašavanje na moru
PFN216 Pomorski nautički inženjering
PFN321 Integralni i multimodalni transport