NAJAVE

Pomorski engleski III

Code:
PFP105
Study/semester:
  • BS-B - semester 3
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 2
Ishodi učenja

- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o cilindru, košuljicama, stapovima i ojnicama, o kućištu, koljenastoj osovini, temeljnim ležajevima i centriranju osovine.

- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.

- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.

- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje učestalih jezičnih struktura i ograničenog vokabulara tehničkog jezika, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Posebna pozornost se daje komunikacijskim vještinama potrebnim kadrovima brodostrojarske struke u budućem radnom okruženju.
Sadržaj

Cilindar i kućište; Koljenasta osovina, temeljni ležaj i centriranje osovine; Ojnice; Košuljice; Stapovi. Jezične strukture: Odnosne rečenice (Relative Clauses). Izražavanje posljedice / rezultata / učinka (Consequence, Result, Effect). Prijedlozi uz određivanje mjesta i smjera. Izražavanje namjere / cilja / svrhe (Purpose). Ponavljanje glagolskih vremena, struktura, modalnih glagola i pasiva. Struktura engleske rečenice. Pravilna i nepravilna množina imenica. Nazivi država i nacionalnosti (izbor).

Recommended literature

1.   Spinčić, A.,An English Textbook For Marine Engineers II., Pomorski fakultet, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Rijeka 2009. 2.   Luzer, J., Spinčić, A.,Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Pomorski fakultet, III. izdanje, Rijeka 2003.

Additional literature

1.   Kluijven, P.C. van,The International Maritime Language, Programme, Alk & Heinen Publishers, Alkmaar, 2003, The Netherlands. 2.   Spinčić, A., Luzer, J.Engleski u brodostrojarskim komunikacijama – English in marine engineering communications, 3. izmijenjeno izdanje, Adamič, Rijeka 2007. 3.   Odabrani članci i tekstovi iz stručne brodostrojarske periodike, priručnika s naputcima za uporabu, održavanje i servisiranje brodskih motora.

Način ocjenjivanja
- Download