NAJAVE

Pomorski engleski V

Code:
PFP106
Study/semester:
  • BS-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 15 1
Ishodi učenja

- Ovladati temeljnim i specijalističkim jezičnim znanjima i vještinama iz engleskog jezika za stjecanje svjedodžbe i ovlaštenja za 2. časnika stroja i upravitelja stroja na brodovima s porivnom snagom od 3000 kW ili većom, sukladno IMO i STCW zahtjevima.

- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o sustavu ubrizgavanja goriva, o IMO i MARPOL propisima i zahtjevima, te tehnologijama i aplikacijama vezanim uz smanjenje štetnih ispušnih emisija, o regulaciji broja okretaja, o sustavima podmazivanja i hlađenja motora, o sustavu upućivanja zrakom, o brodskim pomoćnim uređajima, kompresorima, ventilima i cjevovodima.

- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.

- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.

- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.

- Samostalno prezentirati na engleskom jeziku stručne sadržaje studentima i suradnicima.

- Razviti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje, ali i za nastavak studiranja.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje učestalih jezičnih struktura i vokabulara tehničkog jezika, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Posebna pozornost se daje komunikacijskim vještinama potrebnim brodostrojarima u budućem radnom okruženju, za obavljanje poslova na upravljačkoj razini na moru i kopnu.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik III. + IV. semestar
Sadržaj
Sustav ubrizgavanja goriva. Regulacija broja okretaja. Sustav pomazivanja i hlađenja motora. Sustav upućivanja zrakom. Brodski pomoćni uređaji. Kompresori, ventili i cjevovodi. IMO propisi - tehnologije i aplikacije za smanjenje štetnih ispušnih emisija. Jezične strukture i komunikacija: Zavisne rečenice (vremenske, pogodbene, dopusne, suprotne). Pogodbene / kondicionalne rečenice tipa 1, 2 i 3. Frazalni glagoli. Glagol 'provide'. Participi i gerund. Slaganje vremena. Ponavljanje modalnih glagola. Pisana komunikacija i sastavljanje izvješća.
Recommended literature

1.   Spinčić, A.,An English Textbook For Marine Engineers II., Pomorski fakultet, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Rijeka 2009. 2.   Luzer, J., Spinčić, A.,Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Pomorski fakultet, III. izdanje, Rijeka 2003.

Additional literature

1.   Spinčić, A., Luzer, J.:Engleski u brodostrojarskim komunikacijama– English in marine engineering communications, 3. izmijenjeno izdanje, Adamić, Rijeka, 2007. 2.   Odabrani članci i tekstovi iz stručne brodostrojarske periodike, priručnika s napucima za uporabu, održavanje i servisiranje brodskih motora.