NAJAVE

Statistika

Code:
PFP116
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 5
Ishodi učenja

Definirati statističke nizove. Formirati baze podataka. Primijeniti metode deskriptivne statistike i interpretirati dobivene rezultate. Procijeniti parametre osnovnog skupa i testirati hipoteze o parametrima. Primijeniti metode regresijske i korelacijske analize.

Kompetencije koje se stječu
Osposobiti studenta za primjenu statističkih metoda radi utvrđivanja, analiziranja i praktičnog primjenjivanja zakonitosti promatranih pojava u pomorskom prometu.
Sadržaj

Temeljni pojmovi u statistici. Statistički nizovi. Mjere centralne tendencije. Mjere disperzije, asimetrije i zaobljenosti. Temeljni pojmovi vjerojatnosti. Slučajna varijabla i distribucija vjerojatnosti. Teorijske distribucije. Metoda uzoraka i sampling distribucija. Procjena parametara. Testiranje hipoteza o parametru. Usporedba parametara osnovnih skupova. Hi kvadrat test. Regresija i korelacija. Regresijski polinom k-tog stupnja. Krivolinijska regresija. Odabrani modeli vremenskih serija.

Recommended literature

1. Šošić, I. (2002): Uvod u statistiku, Školska knjiga, Zagreb

2. Šošić, I. (2006): Primijenjena statistika (2. izdanje), Školska knjiga, Zagreb

Additional literature

1. Brink, D. (2010):  Essentials of Statistics, www.bookboon.com
2. Brink, D. (2010):  Essentials of Statistics-Exercises, www.bookboon.com

 

Način ocjenjivanja
- Download