NAJAVE

Pomorski engleski II

Code:
PFP150
Study/semester:
  • BS-B - semester 2
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 3
Ishodi učenja

- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o materijalima i slitinama, ispitivanju materijala, njihovim mehaničkim i fizikalnim svojstvima, naprezanju i deformacijama, o gorivu, propulziji broda, glavnim i pomoćnim strojevima, o načelu rada brodskog dizel motora i osnovnim strojnim dijelovima, o glavnim dijelovima i načinu rada kotlova, turbina i generatora pare, te o brodskoj strojarnici, razmještaju i namjeni uređaja u strojarnici.

- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.

- Prepoznati, usvojiti i koristiti osnovne matematičke simbole.

- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.

- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje učestalih jezičnih struktura i ograničenog vokabulara tehničkog jezika, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Posebna pozornost se daje komunikacijskim vještinama potrebnim kadrovima brodostrojarske struke u budućem radnom okruženju.
Sadržaj

Materijali i slitine. Ispitivanje materijala, njihova mehanička i fizikalna svojstva. Naprezanja i deformacije. Osnovni matematički simboli i čitanje formula. Gorivo, propulzija broda, glavni i pomoćni pogonski sklopovi. Načelo rada brodskog diesel motora i osnovni strojni dijelovi. Glavni dijelovi i način rada kotlova, turbina i generatora pare. Brodska strojarnica, razmještaj i namjena uređaja u strojarnici. Jezične strukture: Glagolska vremena, modalni glagoli, pasiv. Određeni i neodređeni član, struktura rečenice.

Recommended literature

1.   Spinčić, A.,An English Textbook For Marine Engineers I., III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pomorski fakultet, Rijeka, 2008 2.   Luzer, J., Spinčić , A.,Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Pomorski fakultet, Rijeka, 2003.

Additional literature

1.   Kluijven, P.C. van,The International Maritime Language, Programme, Alk & Heinen Publishers, Alkmaar, The Netherlands, 2003. 2.   Odabrani članci i tekstovi iz stručne brodostrojarske periodike, priručnika s naputcima za uporabu, održavanje i servisiranje brodskih motora.

Način ocjenjivanja
- Download