NAJAVE

Pomorski engleski IV

Code:
PFP156
Study/semester:
  • BS-B - semester 4
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 2
Ishodi učenja

- Ovladati temeljnim i specijalističkim jezičnim znanjima i vještinama iz engleskog jezika za stjecanje svjedodžbe i ovlaštenja za 2. časnika stroja i upravitelja stroja na brodovima s porivnom snagom od 3000 kW ili većom, sukladno IMO i STCW zahtjevima
- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o cilindarskoj glavi i ventilima, ventilnim mehnizmima, zupčanom prijenosu; o prekretu, sustavima dobave i ispuha zraka i turbopuhala, o zaštiti morskog okoliša, itd.
- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.
- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.
- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.
- Samostalno prezentirati na engleskom jeziku stručne sadržaje studentima i suradnicima.
- Razviti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje, ali i za nastavak studiranja.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje učestalih jezičnih struktura i ograničenog vokabulara tehničkog jezika, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Posebna pozornost se daje komunikacijskim vještinama potrebnim kadrovima brodostrojarske struke u budućem radnom okruženju.
Sadržaj
Cilindarska glava i ventili; Usisni i ispušni ventili; Ventilni mehnizam; Zupčani prijenos; Prekret; Sustavi dobave i ispuha zraka i turbopuhala. Jezične strukture: Upotreba člana A/AN/THE. Glagoli 'do' i 'make'. Izražavanje uzroka i razloga (Cause, Reason). Izražavanje sredstva i načina vršenja radnje (Means, Agent). Ponavljanje glagolskih vremena, struktura, modalnih glagola i pasiva. Pisana komunikacija: formalno i neformalno pismo, e-mail, memorandum, sastavljanje izvješća, životopisa (CV), zamolbe za posao (Letter of Application).
Recommended literature

1.   Spinčić, A., An English Textbook For Marine Engineers II., Pomorski fakultet, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Rijeka 2009. 2.   Luzer, J., Spinčić, A.,Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Pomorski fakultet, III. izdanje, Rijeka 2003.

Additional literature

1.   Spinčić, A., Luzer, J.Engleski u brodostrojarskim komunikacijama – English in marine engineering communications, 3. izmijenjeno izdanje, Adamič, Rijeka 2007. 2.   Odabrani članci i tekstovi iz stručne brodostrojarske periodike, priručnika s naputcima za uporabu, održavanje i servisiranje brodskih motora.