NAJAVE

Pomorski engleski VI

Code:
PFP164
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 15 1
Ishodi učenja

- Ovladati temeljnim i specijalističkim jezičnim znanjima i vještinama iz engleskog jezika za stjecanje svjedodžbe i ovlaštenja za 2. časnika stroja i upravitelja stroja na brodovima s porivnom snagom od 3000 kW ili većom, sukladno IMO i STCW zahtjevima.
- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o upućivanju i prekretu motora, vršenju straže, upravljanju u nenadziranoj strojarnici (UMS), vođenje dnevnika stroja, o zašiti od požara itd.
- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.
- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.
- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.
- Izraditi potrebne dijagrame i samostalno prezentirati na engleskom jeziku informacije, ideje, probleme i njihova rješenja studentima, suradnicima, stručnoj i općoj publici.
- Pismeno se izražavati na engleskom jeziku na nivou razumijevanja široke stručne i akademske publike.
- Razviti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje, ali i za nastavak studiranja na diplomskom studiju.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje učestalih jezičnih struktura i vokabulara tehničkog jezika, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Posebna pozornost se daje komunikacijskim vještinama potrebnim brodostrojarima u budućem radnom okruženju, za obavljanje poslova na upravljačkoj razini na moru i kopnu.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik V
Sadržaj
Upućivanje i prekret motora. Vršenje straže. Upravljanje u nenadziranoj strojarnici (UMS). Vođenje dnevnika stroja. Zašita od požara. Jezične strukture i komunikacija: Zavisne rečenice (vremenske, pogodbene, dopusne, suprotne). Frazalni glasoli. Participi i gerund. Slaganje vremena. Pisana komunikacija i sastavljanje izvješća.
Recommended literature

1.   Spinčić, A.,An English Textbook For Marine Engineers II., Pomorski fakultet, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Rijeka 2009. 2.   Luzer, J., Spinčić, A.,Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Pomorski fakultet, III. Izdanje, Rijeka 2003.

Additional literature

1.   Spinčić, A., Luzer, J.:Engleski u brodostrojarskim komunikacijama– English in marine engineering communications, 3. izmijenjeno izdanje, Adamić, Rijeka, 2007. 2.   Odabrani članci i tekstovi iz stručne brodostrojarske periodike, priručnika s napucima za uporabu, održavanje i servisiranje brodskih motora.