NAJAVE

Tehnička mehanika II

Code:
PFS104
Study/semester:
  • BS-B - semester 2
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Kompetencije koje se stječu
Upoznati studente i objasniti im temeljne zakone dinamike te njihovu primjenu u razmatranju djelovanja i utjecaja sila na gibanja tijela. Razvijanje jednostavnog i logičnog načina razmišljanja studenata pri analizi i rješavanju praktičnih inženjerskih zadaća dinamike brodskih strojnih elemenata i konstrukcija. Razjasniti studentima osnove statike fluida (tekućina). Podučiti ih o silama tlaka na stjenke mirujućeg fluida. Upoznati studente i objasniti primjenu osnovnih zakona dinamike fluida (tekućina) što će im omogućiti lakše rješavanje zadataka vezanih za gibanje fluida koji se nezaobilazni u brodostrojarskoj praksi.
Preduvjeti za upis
Položen ispit Tehnička mehanika I
Sadržaj

Dinamika. Dinamika čestice. Jednadžbe gibanja. D’Alembertov princip. Rad i snaga. Kinetička i potencijalna energija. Impuls i količina gibanja. Moment količine gibanja. Dinamika krutog tijela. Geometrija masa. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Dinamičke reakcije u osloncima. Ravninsko gibanje.Hidromehanika. Uvod. Osnovni pojmovi, tlak, gustoća, naprezanje, viskoznost tekućine. Statika tekućine. Promjena tlaka u tekućini. Sila tlaka na ravne i zakrivljene površine. Proračun debljine stijenke cijevi pod tlakom. Hidrostatski uzgon. Arhimedov zakon. Stabilitet uronjenog tijela i plovnih objekata. Kinematika tekućine. Vrste strujanja. Jednadžba kontinuiteta. Protjecanje tekućine kroz cijevi. Venturijeva cijev. Dinamika tekućine. Bernulijeva jednadžba za idealnu i realnu tekućinu. Mjerenje protoka s pomoću Venturijeve cijevi.Istjecanje tekućine kroz male i velike otvore.

Recommended literature
  1. Kulenović, Z., Mehanika krutih tijela, Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu, Split 2002.
  2. Jecić, S., Mehanika II, Tehnička knjiga, Zagreb 1989.
  3. Pečornik, M., Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
Additional literature
  1. Hannah, J., Hillier, M.J., Applied Mechanics, Longman, 1998.

  2. Evett, J.B., Liu, C., Flouid Mechanics And Hydraulics, 2500 solved problems, Mc Graw- Hill, Inc..
Način ocjenjivanja
- Download