NAJAVE

Konstrukcija broda

Code:
PFS119
Study/semester:
  • BS-B - semester 3
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Ishodi učenja

1. objasniti razvoj brodova kroz povijest, te poznavanje međunarodni propisi o konstrukciji brodova

2. objasniti načine i vrste gradnje brodova, elemente uzdužne i poprečne čvrstoće broda, te poznavanje strukturnih elementa broda

3. objasniti sustavi tereta, brodska oprema za rukovanje teretom

4. poznavanje i korištenje glavnih mjera i dimenzija broda

5. poznavanje i korištenje različitim brodskim nacrtima i planovima/p>

6. objasniti podjelu brodova prema različitim kriterijima

7. definirati i objasniti podjelu brodova prema: namjeni, vrsti tereta, kategorijama plovidbe, materijalu gradnje, prirodi prijevozne službe, itd.

8. definirati i objasniti tehnička i tehnološka obilježja različitih tipova brodova

Kompetencije koje se stječu
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim dimenzijama i mjerama broda, konstrukcijskim elementima broda, osnovnim pojmovima čvrstoće broda, konstrukcijskim obilježjima raznih vrsta brodova i Međunarodnim propisima o konstrukciji.
Sadržaj

Uvodna razmatranja, Međunarodni propisi o konstrukciji brodova, povijesni razvoj brodova. Materijali gradnje, zavarivanje, pregrade i pregrađivanje broda, vodonepropusnost, nepropusna vrata. Vrste gradnje brodova, elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broad, strukturni elementi broda. Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije. Smještaj i obilježja prostora za teret, tankova, nastamba posade, zapovjedničkog mosta i strojarnice. Sustavi tereta brodova različitih tehnologija, brodovi za suhi teret, tekući teret, posebne vrste brodova. Brodska oprema za rukovanje teretom Brodski uređaji i oprema. Podjela kormila, obilježja pojedinih vrsta kormila, izvedba vijaka, obilježja pojedinih vrsta vijaka, alternativne vrste kormila i vijaka. Geometrijski prikaz broda, glavne dimenzije i mjere. Nacrti broda, i brodskih linija, generalni plan brodova različitih tehnologija, određivanje površine i volumena, težišta površina i volumena, metode vodenih linija, rebara, širnica. Podjela brodova prema namjeni, vrsti tereta, vodama u kojima plove, kategorijama plovidbe, materijalu gradnje, prirodi prijevozne službe, brodovi suvremenih tehnologija. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta.

Recommended literature

1. Komadina, P., Brodovi multimodalne prijevozne tehnologije, Pomorskifakultet u Rijeci, Rijeka, 1998. 2. Komadina, P., Ro-Ro brodovi, Pomorskifakultet u Rijeci, Rijeka, 1987. 3. Komadina, P., Tankeri, Pomorskifakultet u Rijeci, Rijeka, 19994. 4. Uršić, J., Stabilnost broda 1 i 2, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1968 5. Milošević, M., i Š., Osnove teorije broda 1 i 2, Zagreb, 1981

Additional literature

1. Grubišić, V., Konstrukcija broda, Zagreb, 1984. 2. Uršić, J., Čvrstoća broda I, II i III dio, Zagreb, 1992. 3. Ljubetić, M., Otpor i propulzija broda, Pomorskifakultet Dubrovnik, 1992. 4. DNV, Ships' Load and Stenght Manual, Oslo, 1978. 5. Bosnić, A., Osnivanje broda, Zagreb, 1982

Način ocjenjivanja
- Download