NAJAVE

Brodska elektrotehnika

Code:
PFE223
Study/semester:
  • BS-B - semester 1
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 15 5
Ishodi učenja
  • definirati i koristiti sve zakonitosti istosmjernih, elektrostatičkih, magnetskih i izmjeničnih krugova

  • ispitati i procijeniti učinak električne struje na pomorske sustave i živa bića

  • analizirati i proračunavati složene električne, elektrostatičke i magnetske krugove

  • planirati i izvesti mjerenja u električnim strujnim krugovima

  • ovladiti svim bitnim sigurnosnim mjerama pri radu s električnom strujom

  • ispitati utjecaj morskog okoliša na elektrotehničke, konstrukcijske i pomoćne materijale

 

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o istosmjernim strujnim krugovima, elektrostaci, magnetizmu i izmjeničnim strujnim krugovima, koja se primijenjuju pri izučavanju ostalih kolegija studijskog programa i u praktičnom radu. Posebna pažnja posvećena je primjeni stečenih znanja u radu električnih uređaja i sustava na brodovima.
Sadržaj

Osnovni pojmovi o elektricitetu. Fizikalna svojstva elektrotehničkih materijala. Temeljne sastavnice strujnih krugova. Istosmjerni strujni krugovi. Primjena Ohmovog i Kirchhoffovih zakona. Otpornici. Snaga i rad električne struje. Jouleov zakon. Brodska rasvjeta. Elektrostatika. Električna influencija. Polarizacija dielektrika. Električni kapacitet. Kondenzatori. Elektrostatička energija. Elektro-statičke pojave u prirodi. Brodski kabeli. Podjela izolacijskih materijala s obzirom na radnu temperaturu. Prolaz električne struje kroz plinove i tekućine. Primarni i sekundarni kemijski izvori električne energije. Primjena, smještaj i održavanje kemijskih izvora električne energije na brodovima. Osnovne magnetske veličine i zakonitosti. Zemljin magnetizam. Učinci magnetskog polja. Sile u magnetskom polju. Elektromagnetska indukcija: napon rotacije, napon pomicanja, samoindukcija i međuindukcija. Energija magnetskog polja. Podjela materijala prema magnetskim svojstvima. Promjenljive struje. Načelo nastanka izmjeničnih struja. Simbolički postupak. Impedancija, reaktancije, admitancija. Fazni kut. Spojevi otpora. Rezonancija. Snaga u izmjeničnim strujnim krugovima. Faktor snage. Kompenzacija faktora snage. Okretno magnetsko polje. Načela rada sinkronih i asinkronih strojeva. Trofazni sustavi. Spoj u zvijezdu i spoj u trokut. Razdioba električne energije na brodovima. Izvori i trošila električne energije na brodu.

Recommended literature
1. I. Kuzmanić: Brodska elektrotehnika i elektronika, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2006. 2. I. Kuzmanić., I. Vujović: Osnove elektrotehnike – Zbirka riješenih zadataka, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2005. 3. I. Vujović, I. Kuzmanić: Repetitorij s uputama za laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike i Brodske elektrotehnike i elektronike, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2008.
Additional literature

1.   Pinter, V.: Osnove elektrotehnike - knjiga prva, Tehnička knjiga, Zagreb, 3. izd., 1980. 2.   Pinter V.: Osnove elektrotehnike – knjiga druga, Tehnička knjiga, Zagreb, 3. izd., 1978. 3.   Kuzmanić I., Vlašić R., Vujović I.: Elektrotehnički materijali, Visoka pomorska škola u Splitu, Split, 2001.

Način ocjenjivanja
- Download