Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Pravo na pristup informacijama page banner

Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Pomorski fakultetu Splitu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Pomorskog fakulteta u Splitu, i to:

  • putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" ili donijeti osobno u pisarnicu

  • na adresu Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split , od 8 do 16 sati

  • putem elektroničke pošte na adresu: info@pfst.hr

  • telefonom na broj: 021/619-409

Pisani zahtjev mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Pomorski fakultet u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 12/14,NN broj 15/14).