NAJAVE

Međunarodni sustav pomorske sigurnosti

Kod:
PFN202
Studij/semestar:
  • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Pravilno tumačiti i interpretirati elemente međunarodnog sustava sigurnosti plovidbe.

Opisati i objasniti način donošenja pravnih mjera u uzročno posljedičnoj povezivosti s međunarodnim sustavom sigurnosti plovidbe.

Opisati i objasniti rad u prepoznavanju potreba u vezi međunarodnog sustava sigurnosti plovidbe.

Opisati i objasniti procese donošenja odluka.

Interpretirati izradu bitnih mjera s obzirom na tehnologije u primjeni.

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s načelima uspostavljanja i održavanja sigurnosti plovidbe, te zaštitom morskog okoliša u odnosu na sustav sigurnosti plovidbe. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja potreba, donošenja odluka i izradu provedbenih mjera s obzirom na prevladavajuća obilježja pomorske tehnologije.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj

Međunarodni i pravni okvir bitan u sigurnosti plovidbe i zaštiti morskog okoliša. Prava i obveze sukladna Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora. Uloge Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization – IMO) i ostalih međunarodnih organizacija važnih za pomorsku gospodarsku djelatnost. Važnost ISM-a i ISPS-a. Prava i obaveze obalnih država prema brodovima sa stranom pripadnošću. Pariški memorandum. Razvoj sustava sigurnosti plovidbe. Suvremena tehnološka rješenja.

Preporučena literatura
  1. D. Zec: Sigurnost na moru, sveučilišni udžbenik, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001.
  2. D. Zec, M. Hess: Časnik sigurnosne zaštite, priručnik, Pomorski fakulteta u Rijeci, 2004.
Dopunska literatura
  1. Handbook of Maritime Conventions, Comite Maritime International, 2001.
  2. Neke konvencije sigurnosti plovidbe: COLREG, LOADLINE, MARPOL, SAR, SOLAS, STCW.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje