NAJAVE

Tehnologija uklanjanja onečišćenja

Kod:
PFN208
Studij/semestar:
  • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Prepoznati moguće onečišćivače mora, povezati njihova svojstva s ponašanjem u moru, analizirati izvore i posljedice. Opisati postupke koji se provode od trenutka dojave o onečišćenju do svršetka rješavanja incidentnog stanja. Razlikovati načine čišćenja mora ovisno o vrsti zagađivala i uvjetima. Usporediti sredstva za zaštitu mora i obala, te opisati njihovo korištenje. Nabrojiti prednosti i mane eksperimentalnih metoda uklanjanja. Poznavati međunarodne i domaće propise i preporuke u svezi zaštite okoliša. Izraditi i prezentirati studiju slučaja ekološkog incidenta.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o djelovanju onešišćivaća u morskom okolišu, te načinima njihovog uklanjanja.
Sadržaj

Mogući onečišćivači mora, njihova svojstva, ponašanje u moru, izvori i poslijedice. Postupci koji se provode od trenutka dojave o onečišćenju do svršetka rješavanja incidentnog stanja. Pronalaženje izljeva. Sustav obavješćivanja i motrenja, potraga za paketima sa štetnim tvarima. Pokretanje ljudstva i opreme, izbor odgvarajuće opreme i sredstava, djelovanje – vađenje paketa, postavljanje brana...Primjena interventnog plana, saniranje područja, odvoz prikupljenog onečišćivaća i onečišćenog materijala, postupanje s otpadom, obrada i trajno pohranjivanje. Načini čišćenja mora ovisno o vrsti zagađivala i uvjetima. Sredstva za zaštitu mora i obala, te njihovo korištenje: upijači, gelovi, omekšivači, raspršivači, zapreke, vitla i spremnici, skupljači (obirači), podvodna ograđivanja i plovni objekti u zaštiti mora. Eksperimentalne metode uklanjanja. Međunarodni i domaći propisi i preporuke u svezi zaštite okoliša. MARPOL, INTERVENTION Convention, LDC, OPRC Convention, AFS Convention. Regionalna suradnja u okviru Mediteranskog akcijskog plana. Barcelonska konvencija, DUMPING Protocol, PREVENTION and EMERGENCY Protocol, SPA and BIODIVERSITY Protocol, LBS Protocol. Pravilnici RH.

Preporučena literatura

Jelić Mrčelić G., Slišković M., 2010. Tehnologija uklanjanja onečišćenja, nastavni materijali, PFST, Split

Dopunska literatura

1.Bićanić Z. 2003. Zaštita mora i morskog okoliša, Split 2.Ministarstvo MTPR Republike Hrvatske. 2007. Pomorski glasnik – Međunarodni i nacionalni propisi iz područja pomorskog prava, Narodne novine d.d. 3. IMO. MARPOL 73/78, Međunarodna konvencija o spriječavanju oečišćenja mora s brodova 4. CEDRE, IMO. 1997. Sredstva za čišćenje 5. Hawkins S. J., Jones H. D. 1992. Tečaj o zaštiti mora za pomorce, Immel Publcations, London 6. Domović D. 1997. Introduction to Oil Spill Response, National Training Course, MAP, OMO, UNEP, Opatija 7.  MAP. 1987. Guidlines for Cooperation in Combating Marine Oil Pollution in the Mediterranean, Athens

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje