NAJAVE

Morske tehnologije

Kod:
PFN218
Studij/semestar:
  • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Definirati pojam morske tehnologije. Analizirati različite grane morskih tehnologija s tehnološkog, znanstvenog, gospodarskog, socijalnog i ekološkog aspekta. Usporediti prednosti i mane različitih tehnologija i metoda. Poznavati konvencije koje pokrivaju iskorištavanje i zaštitu mora. Definirati pojmove integralno upravljanje obalnim područjem (Integrated Coastal Zone Managment) i održivi razvoj. Izraditi i prezentirati seminarski rad.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o morskim tehnologijama – iskorištavanje i zaštita morskih i podmorskih živih i neživih bogatstava mora.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj

Pojam morske tehnologije. Transfer morskih tehnologija. Crpljenje nafte i plina iz podmorja. Morske platforme. Morsko rudarstvo. Izdvajanje minerala i pitke vode iz mora – desalinizacija. Morske nastambe i odobalna komunalna djelatnost. Odobalna industrija. Podmorski cjevovodi. Polaganje podmorskih kabela. Hidroakustične komunikacije. Brodogradnja. Tegljenje i spašavanje. Oslobađanje energije akumulirane u moru (toplinska energije, energije plime i oseke, valova...). Ribolovi proizvodnja hrane uzgojem morskih organzama (marikultura). Nautički turizam. Istraživanje mora i podmorja. Planiranje objekata MT. Interakcija objekata MT s okruženjem: tehnološki i ekološki aspekt interakcije. Zaštita i očuvanje morskog okoliša. Konvencije koje pokrivaju iskorištavanje i zaštitu mora. Konvencije o pravu mora. Integralno upravljanje balnim područjem (Integrated Coastal Zone Managment). Održivi razvoj.

Preporučena literatura

Jelić Mrčelić G., 2010. Morske tehnologije, nastavni materijali, PFST, Split

Dopunska literatura

Dundović Č., 2003. Pomorski sustavi i pomorska politika, PFRI Rijeka

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje