NAJAVE

Integralni i multimodalni transport

Kod:
PFN321
Studij/semestar:
  • PN-M - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 5
Kompetencije koje se stječu
Cilj kolegija je stjecanje znanja iz tehnologije prometa posebno pomorskog prometa, kao dijela međunarodnog integralnog i multimodalnog transporta, koji se zbog svoje složenosti i značaja treba promatrati kao složeni dinamički i stohastički sustav.
Sadržaj

Uvod u integralni i multimodalni transport. Specijalizacija u pomorskom prijevozu. Semantički odnos pojmova prijevoz-promet, pomorsko gospodarstvo-pomorstvo, tehnika-tehnologija. Osnovni pojmovi i elementi integralnih prijevoznih sustava. Osnovne pretpostavke za uvođenje integralnog i multimodalnog prijevoza. Informacijski sustav integralnog i multimodalnog prijevoza. Međunarodni multimodalni prijevoz kao sustav. Brodovi multimodalnog transportnog sustava. Transportni lanac. Robni tokovi u funkciji razvoja multimodalnog transporta. Eksploatacijske karakteristike longitudinalnih i transverzalnih europskih koridora; karakteristike V i X pan-europskog koridora, karakteristike ostalih europskih koridora. Strukturne promjene u svjetskoj mornarici. Strukturne promjene u svjetskoj mornarici za prijevoz objedinjenog tereta. Tehnologija pomorskog teretnog i putničkog prometa. Tehnologija željezničkog teretnog i putničkog prometa. Tehnologija cestovnog teretnog i putničkog prometa. Tehnologija zračnog teretnog i putničkog zračnog prometa. . Tehničko-tehnološke karakteristike integralnih i multimodalnih sustava u cestovnom prometu, željezničkom prometu, morskom brodarstvu, riječnom brodarstvu, zračnom prometu. Suvremene transportne tehnologije: paletizacija, kontejnerizacija, RO-RO, LO-LO, FO-FO, HUCKPACK, bimodalna tehnologija transporta. Robno-transportni centri. Operator multimodalnog transporta. Model multimodalnog transporta o djelotvornom uključivanju Hrvatske u europski prometni sustav; određivanje elemenata univerzalnog modela multimodalnog transporta, vrednovanje elemenata modela multimodalnog transporta; formuliranje modela multimodalnog transporta.

Preporučena literatura

1. Zelenika, R., Jankomin, L.,: Suvremeni transportni sustavi, Ekonomski fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1995. 2. Perišić, A,: Savremene tehnologije transporta, integralni sistemi trasporta, Saobračajni fakultet, Beograd, 1995. 3. Komadina, P.,: brodovi multimodalnog transportnog sustava, Pomorski fakultet, Rijeka,1998. 4. Marković, I.,: Integralni transportni sustavi i robni tokovi, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1990.

Dopunska literatura

1.Grupa autora: Tehnologija i organizacija multimodalnog transporta, Pomorski fakultet, Rijeka, 1988. 2.Grupa autora: Tehničko-tehnološke karakteristike sredstava multimodalnog transporta, Pomorski fakultet, Rijeka, 1987. 3. Morlok, K.E., Introduction to Transportation Engineering and Planing, McGraw-Hill, Inc., New York, 1978. 4. Baričević, H., Tehnologija kopnenog prometa, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001. 5. Nikolić, G., Multimodalni transport, Makol marketing, Rijeka, 2004.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje