NAJAVE

Prometno pravo

Kod:
PFP133
Studij/semestar:
  • PN-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 2
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će biti u stanju definirati i analizirati samostalno različite ugovore koji se pojavljuju u transportu općenito, s naglaskom na pomorskom transportu, raspolagat će temeljnim znanjima iz obveznog prava koja će mu omogućiti argumentirano opisati ciljeve koje želi ugovorom postići, te sklopiti ugovor koji neće biti na njegovu štetu, jasno razlikujući odredbe koje bi bile nepovoljne za njega, te će se znati koristiti pravnim vrelima u slučaju potrebe pronalaženja odgovora na neko pravno pitanje.

Sadržaj

Pojam ugovora. Sklapanje ugovora. Predugovor. Uvjet, rok i namet. Sredstva za pojačanje ugovora. Tumačenje i učinci ugovora. Nevaljanost ugovora. Imenovani ugovori prema općim propisima obveznog prava. Uloga prijevoza roba u međunarodnoj robnoj razmjeni. Prometni putevi i sredstva. Međunarodne prometne organizacije. Unifikacija transportnog prava. Pomorski transport - Pomorsko tržište. Ugovor o prijevozu stvari željeznicom. Ugovor o prijevozu stvari cestom. Ugovor o prijevozu stvari zrakom. Transportno osiguranje. Osnovna obilježja transportnih osiguranja. Značajke ugovora o osiguranju. Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom prijevozu.

Preporučena literatura
  1. Bendeković, J. - Aržek, Z.: Transport i osiguranje, Zagreb, 2008.
  2. Kaštela, S. – Horvat, L.: Prometno pravo, Zagreb, 2008.
  3. Pavić, D.: Pravo pomorskog osiguranja, Zagreb, 1997.

 

Dopunska literatura
  1. Perkušić, A.: Osnove građanskog prava, Split, 2009.
  2. Klarić, P. – Vedriš, M.: Građansko pravo, Zagreb, 2006.