NAJAVE

Lučko poslovanje

Kod:
PFP214
Studij/semestar:
  • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Kompetencije koje se stječu
Razviti u studentima znanje koje će im omogućiti brzo uklapanje u poslovne zadatke u lukama. Komunikacijske vještine (vještina pisanja izvještaja), timski rad i vještina baratanja informacijama.
Sadržaj

Osnovni cilj i zadatak kolegija je upoznati studente pod kakvim zakonitostima se određuju tokovi, gravitacijske zone, proizvodnost rada i svi ostali čimbenici od kojih ovisi kakav će biti udio svake luke u međunarodnoj razmjeni dobara. GRAVITACIJSKE LUČKE ZONE. Pojam i značaj gravitacijske lučke zone. Faktori relevantni za određivanje veličine gravitacijskog područja. Metode za odreživanje velčičine gravitacijskog ppodručja. FUNKCIJE LUKE. Prometna, trgovačka i industrijska funkcja luke. SUDIONICI U LUČKOM POSLOVANJU. Organi uprave i privredni subjekti. ORGANIZACIJA LUČKOG SUSTAVA. Rajonizacija i Specijalizacija. LUČKA POLITIKA I POSLOVNA POLITIKA LUKA. Oblici upravljanja u lukama. RAZVOJNO PLANIRANJE LUČKOG SUSTAVA. Metodologija razvojnog planiranja luka. Prognoza lučkog prometa. Financijsko i ekonomsko vrednovanje plana. Vrste razvojnih planova. Dugoročni, srednjeročni i kratkoročni planovi. OSNOVI ORGANIZACIJE RADA U LUCI. Pojam i vrste tereta u luci. Prometno-tehnološki proces rada u luci. Isprave u lučkom poslovanju. Dnevno operativno planiranje. Unapređenje prometno-tehnološkog procesa i sustava poslovanja u luci. EKONOMSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA. Utvrđivanje vrijednosti lučke usluge. Lučke naknade i tarife, prihodi luke. Troškovi u lučkom poslovanju. Proizvodnost rada. Ekonomičnost poslovanja. Rentabilnost poslovanja.

Preporučena literatura
  1. Kesić, B.: Ekonomika luka, Pomorski fakultet, Rijeka 2003.
  2. Kesić, B., Jugović, A.: Menadžment pomorskoputničkih luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje