NAJAVE

Modeliranje i simuliranje procesa

Kod:
PFP301
Studij/semestar:
 • PN-M - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 30 6
Ishodi učenja
 •         opisati i interpretirati proces modeliranja i principe modeliranja
 •         opisati i interpretirati međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka
 •         prepoznati problema iz pomorstva koji se mogu riješiti različitim metodama i alatima simulacijskog modeliranja
 •         izraditi model za prepoznati tehnički i/ili društveno-organizacijski problem
 •  primjeni odgovarajuće alate i metode za izvođenje simulacijskog eksperimenta
 •   prepoznati i koristiti programske pakete za rješavanje adekvatnog problema
 • osposobiti se timski rad
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje metoda i alata sustav-dinamičkog modeliranja i simuliranja sustava i procesa. Razumijevanje načina simulacijskog modeliranja i primjena u analizi poslovnih procesa, izrada simulacijskih modela i njihova verifikacija, razumijevanje analize izlaznih podataka simulacijskog eksperimentaipline sustavne dinamike, odnosno sustav-dinamičkog modeliranja nelinearnih sustava i procesa. Razumijevanje načina simulacijskog modeliranja i primjenom u analizi poslovnih procesa, izrada simulacijskih modela i njihova verifikacija, razumijevanje analize izlaznih podataka simulacijskog eksperimenta.
Preduvjeti za upis
Primjena elektroničkih računala I i II, Poslovni informacijski sustav I
Sadržaj

Uvod u sistem, podjela sistema te konceptualni model sistema. Determiniranje pojmova simulacija i simuliranje, model i modeliranje, vrste simulacijskih modela, računarska simulacija, proces simulacije, svrha simulacije, pozitivne i negativne strane simulacije, VV&A model. Metode modeliranja. Osnovne ideje simulacije diskretnih događaja (entitet, atributi entiteta, događaj …). Sistem dinamičkog modeliranja, odnosno sistemska dinamika, kao relativno nova znanstvena disciplina i učinkovitost sistem - dinamičkog modeliranja Detaljni opis jednadžbi sistemske dinamike: jednadžba stanja, jednadžbe promjene stanja, pomoćne jednadžbe, jednadžbe početnih stanja i konstanti te strukturni elementi sistema, dinamički karakter uzročno-posljedičnih veza i krugova povratnog djelovanja itd. Računarska simulacija tehničkih sistema, organizacijskih sistema i prirodnih sistema, te simulacija složenih sistema i procesa u pomorstvu. Primjena suvremenih programskih paketa kao što su: Powersim, iThink, Simula i Vensim.

Preporučena literatura
 1. Munitić, A., Ristov,P.: Sistemska dinamika,Split, 2008.
 2. Čerić, V. Simulacijsko modeliranje, Zagreb, 1993.
 3. Seila, A.F.; Čerić, V.; Tadikamalla, P. Applied Simulation Modeling, Thomson – Brooks/Cole, 2003.
Dopunska literatura
 1. Roberts, N., Andersen, D., Deal, R., Garet, M., Shaffer, W.: Introduction to Computer Simulation, a System Dynamics Modeling Approach, Productivity Press Inc, 1994.
 2. Forrester, J. W.: Principles of Systems, MIT Press Cambridge, 1980.
 3. Law, A.M.; Kelton, W.D. Simulation modelling and Analysis, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, 1992.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje