NAJAVE

Tehnički programski paketi

Kod:
PFE315
Studij/semestar:
  • PN-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 45 5
Ishodi učenja

1. Primjenjivati računalne programe Matlab/Simulink i Octave u rješavanju problema te modeliranju i simuliranju suvremenih tehničkih problema u području tehnologije prometa.

2. Odgovorno razvijati simulacijske modele koji su bliski realnim slučajevima i razmatrati sve posljedice pojedinih zanemarenja.

3. Vrednovati, uspoređivati i poznavati simulacije u programskom paketu Matlab/Simulink.

4. Predvidjeti nepoželjne pojave u nadzornim, prometnim i pomorskim sustavima.

5. Primijeniti računalne programe u proračunima, simulacijama i upravljanju on-line sustavima.

6. Samokritički procijeniti pogreške u razvoju modela prometnog sustava

Sadržaj

Svrha je ovoga predmeta osposobljavanje studenata za rad sa suvremenim tehničkim programskim paketima kao npr. Matlab/Simulink, Octave i sl. To uključuje upoznavanje s tehničkim okruženjem i s praktičnim vježbama programiranja u odgovarajućem programskom paketu. Potrebno je savladati programiranje funkcija i m-skripti, korištenje toolbox funkcija, čitanje programskih kodova, rješavanje polinoma, crtanje funkcija u 1D, 2D i višedimenzionalnom prostoru, prikupljanje i snimanje podataka te učitavanje postojećih podataka te simulirati pomorske sustave i procese u naprednim pprogramskim okruženjima

Preporučena literatura

I. Vujović, Tehnički programski paketi, 2017. (dostupno na moodle platformi)

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje