NAJAVE

Pregled i nadzor broda

Kod:
PFN320
Studij/semestar:
 • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvedbeni program
Preuzimanje
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 5
Ishodi učenja
 1. Definirati i razumjeti funkciju i ciljeve te tehnologiju održavanja broda i brodskih sustava.

 2. Prepoznati i izračunati troškove održavanja.

 3. Definirati, prepoznati i objasniti oštećenja i kvarove TS i uređaja na brodu.

 4. Definirati, objasniti i izračunati pouzdanost TS u fazi eksploatacije. Definirati kriterije kod nabavke nove opreme s aspekta održavanja.

 5. Definirati i objasniti tehnologiju i organizaciju održavanja broda i pristup održavanju brodskih sustava i uređaja.

 6. Definirati i objasniti suvremeni pristupi održavanja, te znati objasniti značaj i primijeniti dijagnostiku u održavanju, te objasniti mjesto i ulogu održavanja u životnom vijeku broda i TS na brodu.

 7. Poznavanje održavanja podvodnog dijela broda i zaštitu metala od korozija.

 8. Poznavanje metodologije preuzimanje broda, raspreme i ponovne pripreme broda za eksploataciju.

 9. Upravljati sustavom planskog održavanja na brodu i brodarskoj tvrtki.

 10. Poznavati tehnike i regulativu pregleda i nadzora broda, te poznavati planirati i voditi inspekcijske poslove u svezi broda i sigurnosti plovidbe

   

Sadržaj

U kolegiju se daju pristupi i koncepcije održavanja sustava broda. Kandidat može definirati i objasniti informacije o životnom vijeku tehničkih sustava (TS) broda, razvoju pristupa, koncepcija i modela djelatnosti održavanja u odnosu na razvoj TS. Osnovni elementi organizacije održavanja tj. menadžmenta održavanja, strategije u održavanju TS, pouzdanosti TS i razrada tehnoloških procesa održavanja. Značajke kvalitete TS, osnovne tehnologije, dijagnostika, itd. u suvremenom održavanju.

Korištenjem ovih znanja kandidati mogu definirati, opisati i savladati osnovna znanja za izbor strategija održavanja kako na brodu tako i u određenoj brodarskoj tvrtki. Uz izbor strategije, izneseni su i procesi izabranih pristupa održavanju kao i njihova logistička podrška.

Definirati, razumijevanje i objasniti pouzdanost sustava, pokazatelje pouzdanosti, odrediti pouzdanost složenih sustava, otkaza elemenata i sustava, pokazatelje efikasnosti sustava.

Definirati, objasniti troškove održavanja, te izračunati troškove održavanja.

Upravljati sustavom planskog održavanja na brodu i brodarskoj tvrtki.

Poznavati tehnike i regulative pregleda i nadzora broda, te vođenja inspekcijskih poslova u svezi broda i sigurnosti plovidbe.

Preporučena literatura

1. P. Čovo: Održavanje broda, Sveučilište u Zadru, 2007.

2. J. Lovrić: Osnove brodske terotehnologije, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1989.

3. I. Čala: Održavanje (nastavni materijali,predavanja), FSB, Zagreb, 2015.edition 2006 -

4. G. Radica: Sustavi održavanja, Pomorski fakultet Split, 2009. –

5. Rifat M. Ramović: Pouzdanost sistema,Beograd, 2005. -

6. Predavanja predmetnog nastavnika, 2017

Dopunska literatura

1. S. Berlak: Terotehnologija, Visoka škola za turistički menadžment, Šibenik, 2005.

2. I. Čala: Inženjerski priručnik, poglavlje 9., Održavanje, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje