NAJAVE

Operacijska istraživanja

Kod:
PFP117
Studij/semestar:
  • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

1. definirati vektorski prostor, skalarni produkt, normu, udaljenost i linearnu kombinaciju vektora; razlikovati linearno zavisne i linearno nezavisne skupove vektora
2. odrediti bazična rješenja sustava linearnih jednadžbi
3. razlikovati konveksne od nekonveksnih skupova; unutarnje i granične (ekstremne) točke konveksnog skupa
4. odrediti optimalne programe proizvodnje pomoću simpleks metode i analizirati osjetljivost
5. opisati zatvoreni i otvoreni problem transporta; prepoznati ili naslutiti degeneraciju
6. odrediti početno rješenje i testirati optimalnost rješenja problema transporta; riješiti problem distribucije (optimalne asignacije)
7. primijeniti metodu grananja i ograđivanja pri rješavanju problema trgovačkog putnika
8. primijeniti Martosevu metodu ili Charnes-Cooperovu linearizaciju pri rješavanju problema razlomljenog linearnog programiranja

Kompetencije koje se stječu
poznavanje osnova operacijskog istraživanja. Primjena kvantitativnih metoda pri poslovnom odlučivanju u pomorstvu i pomorskom prometu
Sadržaj

Primjena kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju. Metode i postupci rješavanja operacijskih istraživanja. Linearno programiranje. Metode i rješavanje problema. Analiza osjetljivosti i parametarsko programiranje. Transportni problemi linearnog programiranja. Metode rješavanja. Dinamičko programiranje. Teorija redova čekanja. Specifični problemi u pomorstvu i pomorskom prometu. Osnove tehnike simulacije. Odabrana poglavlja nelinearnog programiranja.

Preporučena literatura

1. M.Tomašević: Matrični i vektorski račun, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1997.g.

2. Z. Babić: Linearno programiranje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2005.g.

3. Lj. Martić: Matematičke metode za ekonomske analize II, narodne novine Zagreb, 1972.

4. Lj. Martić: Nelinearno programiranje, Odabrana poglavlja Informator, Zagreb, 1973.g.

5. Z. Zenzerović: Operacijska istraživanja, Zbirka zadataka, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1983.

Dopunska literatura

1. D. Barković: Operacijska istraživanja, Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2001.

2. V. Čerić: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

3. Y.L.Chang: WinQSB, Decision Suport Software for MS/OM, John Wiley&Sons, Inc. New York, 1998.