NAJAVE

Računalno upravljanje tehničkim sustavima

Kod:
PFE109
Studij/semestar:
  • PN-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Razlučiti temeljne elemente računalno upravljanjih sustava.

Usporediti različite kodove programa za isti projekt te ga adekvatno vrjednovati.

Kreirati programski kod u ljsetvičastom dijagramu temeljem zadanog probelma.

Argumentirati razlike u načinu rada računalnih sustava upravljana u modovima on-line i off-line.

Prezentirati način rada brodskih automatskih sustava iz shema.

Kritički prosuđivati hijerarhijsku strukturu računalnog sustava upravljanja.

Kompetencije koje se stječu
Osiguranje odgovarajućih temeljnih znanja iz upravljanja tehničkih sustava i procesa uz pomoć računala. Upoznavanje s principma povezivanja različitih pomorskih tehničkih sustava u upravljački hijerarhijski organizirani računalni sustav.
Sadržaj

Kolegij postoji u starom i novom programu. Redovito se ažurira na http://www.pfst.hr/~ivujovic/stare_stranice/rus.htm

Procesna računala, Principi “off –line” i “on-line” rada računalnog sustava, Sklopovski elementi sustava za računalno upravljanje procesa, Primjer inteligentnog on-line sustava, Složeni sustav za upravljanje procesima. Sučelja za povezivanje sa vanjskim jedinicama, Programabilni logički kontroleri, arhitektura, upravljanje programiranje, Jednočipni mikrokontroleri, Distribuirani računalni upravljački sustav, Karakteristike rada s jednim i više procesora, Standardizirane višeprocesorske jedinice s višeprocesorskim sustavima, Povezivanje standardnih jedinica u cjelovite sustave, Osnovni postupci pri gradnji sustava za upravljanje procesa, Hijerarhijska arhitektura distribuiranog računalnog sustava, Funkcija i organizacije hijerarhijskih razina sustava upravljanja, Primjer hijerarhijskog upravljačkog sustava, Sabirničko – orijentirani distribuirani računalni sustav, Primjeri sustava za računalno upravljanje u pomorstvu, Navigacijski upravljacki sustav, Sustav za nadzor i upravljanje glavnim strojem, Sustav za nadzor i upravljanje generatorima, Sustav za upravljanje krcanjem balasta i tereta.

Preporučena literatura

1 D. Kezić. „Računalno upravljanje tehničkim sustavima“ – Interna skripta, www.pfst.hr

2. Smiljanić, G.: Računala i procesi, Školska knjga, Zagreb, 1991.

3. Bolton, W.: Programmable logic controllers, Bidlles Ltd., 2002.

4. EL-Hawary, F.: The Ocean Engineering Handbook, CRC Press, 2001

Dopunska literatura

1.Astrom, K. J., Wittenmark, B., Computed - controlled systems: Theory and design, Prentice hall, 1996.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje