Najave

 
 

Uputa o prijavljivanju i polaganju ispita

 

Prema Pravilniku o studiranju na Pomorskom fakultetu u Splitu

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta  (3+1) u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit zakazan.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit zakazan.

Primjer a) Za ispit zakazan u ponedjeljak rok za prijavu je srijeda u 23:59, roka za odjavu je petak 23:59

Primjer b) Za ispit zakazan u petak rok za prijavu je ponedjeljak u 23:59, roka za odjavu je srijeda u 23:59

Trenutačno, izvanredno, i prijava i odjava je postavljena na jedan radni dan prije ispita, tj. rok za prijavu i odjavu je jednak.

Obzirom na promjene Plana i programa studija ponavljači druge godine u akademskoj godini 2014/2015 prema Pravilniku o studiranju, članak 39., upisuju novi studijski program i razliku predmeta prema novom studijskom programu.

Poštovane kolege studenti, vodite računa o navedenim činjenicama propisanim pravilnicima kako ne bi došli u situaciju da izgubite pravo studiranja.