Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Ispitni rokovi u a.g. 2023./2024. page banner

Ispitni rokovi u a.g. 2023./2024.

Uputa o prijavljivanju i polaganju ispita

Prema Pravilniku o studiranju na Pomorskom fakultetu u Splitu

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta (3+1) u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana. Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1). Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Prijava ispita

Članak 56. - Student prijavljuje polaganje ispita putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koristeći programski modul STUDOMAT. Student mora prijaviti ispit najkasnije tri dana prije termina održavanja ispita.

Odjava ispita

Članak 57. - Student može odjaviti prijavljeni ispit najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje ispita. Ako student ne iziđe na prijavljeni ispit koji nije pravodobno odjavio, takav se ispit tretira kao iskorišteno pravo polaganja ispita. Studentu koji nije pristupio ispitu umjesto ocjene, nastavnik će u ispitnu listu upisati "0".

Poštovane kolege studenti, vodite računa o navedenim činjenicama propisanim pravilnicima kako ne bi došli u situaciju da izgubite pravo studiranja.

RASPORED REDOVITIH ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Ispitni rok
Termini (od-do)
I. ispitni terminII. ispitni termin
Zimski ispitni rok29. siječnja - 9. veljače12. veljače - 23. veljače
Ljetni ispitni rok17. lipnja – 28. lipnja1. srpnja – 12. srpnja
Jesenski ispitni rok26. kolovoza – 6. rujna9. rujna – 20. rujna

U skladu s Pravilnikom o prijavi i provedbi završnog ispita studenata na prijediplomskim sveučilišnim studijima, termini završnih ispita u akademskoj godini 2023./2024. održavat će se kako slijedi:

 • 1. rok (listopad, 2023.): 26. listopada 2023.

 • 2. rok (studeni, 2023.): 30. studenog 2023.

 • 3. rok (prosinac, 2023.): 21. prosinca 2023.

 • 4. rok (siječanj, 2024.): 25. siječnja 2024.

 • 5. rok (veljača, 2024.): 29. veljače 2024.

 • 6. rok (ožujak, 2024.): 21. ožujka 2024.

 • 7. rok (travanj, 2024.): 25. travnja 2024.

 • 8. rok (svibanj, 2024.): 23. svibnja 2024.

 • 9. rok (lipanj, 2024.): 13. lipnja 2024.

 • 10. rok (srpanj, 2024.): 4. srpnja 2024.

 • 11. rok (srpanj, 2024.): 18. srpnja 2024.

 • 12. rok (kolovoz, 2024.): 29. kolovoza 2024.

 • 13. rok (rujan, 2024.): 12. rujna 2024.

RASPORED POLAGANJA ISPITA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Prijediplomski studij
Diplomski studij