Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Popis projekata page banner

Popis projekata

Remote sensing in a function of sustainable development of maritime sector

Voditeljica akademskog tima: prof. dr. sc. Anita Gudelj

Projektna menadžerica: Aleksandra Banić, dipl.oec., univ. spec. oec.

Trajanje: 8. siječnja 2024. - 7. srpnja 2025.

Opis projekta: Glavni cilj ovog ovog projekta je uspostava modernog sveučilišnog predmeta koji će biti usmjeren na primjenu daljinskih istraživanja u pomorstvu, a kojega će Fakultet uskoro ponuditi svojim studentima. Ovaj kolegij je iskorak Fakulteta prema kreiranju kompetencija studenata u naprednim tehnologijama, stvaranju čvrstih i dugoročnih odnosa između naprednih hrvatskih tvrtki i sveučilišta, te poticanju studenata na karijeru u pomorskoj (svemirskoj) industriji. Provedbom projekta izradit će se nastavni plan te nastavni materijali za izvođenje izbornog kolegija (poštujući standarde SMAD i ECSS), provoditi stručne evaluacije istih, jačati kapacitet nositelja kolegija u području istraživanja na daljinu i uspostaviti kvalitetni model suradnje hrvatske akademske zajednice i industrije s ciljem usklađivanja znanja i kompetencija budućih studenata na tržištu rada, temeljenog na prednostima koje donose nove (svemirske) tehnologije.

Partneri: LIST LABS

Projekt se provodi i financiran je sredstvima Europske svemirske agencije.

European Space Agency Logo

MareLaw - Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić

Trajanje: 1. prosinca 2022. - 30 studenog 2024.

Ključna aktivnost: Partnerstva za suradnju visokom obrazovanju

Opis projekta: Provedbu projekta MareLaw koordinira Pomorski fakultet u Splitu pod Erasmus+ poveljom korisnika Sveučilišta u Splitu. Glavni ciljevi projekta su promoviranje međusobno povezanih sustava visokog obrazovanja, poticanje inovativnih praksi učenja i podučavanja te okoliš i borba protiv klimatskih promjena. Provedbom projekta partneri će pripremiti smjernice za izradu kurikuluma predmeta pomorsko pravo za visoka pomorska učilišta, sukladno STCW konvenciji, pripremiti digitalne nastavne materijale zajedno s pitanjima za vježbu i formama za samoevaluaciju koji će se koristiti prilikom učenja pomorskog prava te posebno razvijati stručne i digitalne kompetencije nastavnika pohađanjem certificiranih tečajeva. Time će se nastojati povećati kvaliteta i kapacitet pomorskih visokih učilišta te osigurati ujednačena razina osposobljenosti pomoraca.

Partnerske institucije koje uz Sveučilište u Splitu sudjeluju na projektu su:

 • Technical University of Catalonia

 • Riga Technical University

MareLaw logoEU cofundedErasmus logo

Mjerenje i validacija buke okoliša na području luke Split (VIF projekt)

Voditelj: doc. dr. sc. Luka Vukić

Trajanje: 26. travnja 2021. – 26. travnja 2023.

Opis projekta: Konvencionalnim metodama i opremom identificirati, mjeriti i validirati buku iz okoliša na području luke Split (lučki bazeni), u cilju determiniranja razine akustičnog onečišćenja i intenziteta buke pod utjecajem lučkih operacija i buke koje prouzrokuju različiti tipovi brodova prilikom uplovljavanja u luku (npr. trajekti). Buka, kao jedan od temeljnih kategorija onečišćivača, značajno utječe na kvalitetu urbanog okoliša i svakodnevnog življenja, a upravo će se ovim projektom ispitati razina i učestalost prekoračenja graničnih razina, određenih relevantnim Zakonom i Pravilnicima. U sklopu ovog projekta jedan od primarnih ciljeva je uključiti studente u aktivan rad, posebice u istraživačkom dijelu.

CEKOM - Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022

Trajanje projekta: 10.9.2020. – 10.9.2023.

Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija", 2014. - 2020.

Projekt sadrži sljedeće aktivnosti istraživanja i razvoja:

 • IRA 3: Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora; voditelj: prof. dr. sc. Nenad Vulić

 • IRA 12: Razvoj plutajuće platforme od umjetno zamrznute vode na zračnim komorama; voditelj: doc. dr. sc. Zdeslav Jurić

 • IRA 13: Razvoj i izrada kompaktnog brodskog srednje naponskog sklopnog bloka 15/17,5 (bssb 17,5); voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Krčum

Banner CEKOM

WRECKS4ALL – Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude

Trajanje projekta: 15.8.2020. – 14.8.2022.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Pero Vidan

Program: Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014. – 2020.

Ovaj dvogodišnji projekt pripada trećoj prioritetnoj osi PA3: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine. Glavni cilj projekta je zaštita i valorizacija podvodne baštine putem digitalizacije čime bi se kreirala nova turistička ponuda. U sklopu digitalizacije predviđena je izrada projekta virtualna stvarnosti (VR) koji bi pristup podvodnim nalazištima učinio dostupnim široj javnosti.

Osim Pomorskog fakulteta u Splitu, u projektu sudjeluju: Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor kao koordinator, te Turistička organizacija Općine Bar iz Crne Gore, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine i Hrvatski pomorski muzej Split, kao partneri na projektu.

Banner WRECKS4ALL

BLUEWBC – Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko školstvo i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana

Trajanje projekta: 15.1.2020. – 14.1.2023.

Referentni broj projekta: 609693-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Gorana Jelić Mrčelić

Program: Erasmus+

Ključna aktivnost: Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekt BLUEWBC na Sveučilištu u Splitu provodi Pomorski fakultet u Splitu pod Erasmus+ poveljom korisnika Sveučilišta u Splitu. Cilj projekta BLUEWBC jest osnivanje centara za inovacije i poduzetništvo u sektoru pomorstva u Crnoj Gori i Albaniji, uz osnivanje novih i jačanje postojećih studijskih programa uvođenjem kurikuluma iz područja inovacija i poduzetništva.

Osim Sveučilišta u Splitu, u projektu sudjeluju: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) kao koordinator i NTNU Ocean Training (NTNU-OT) iz Norveške, Univerzitet Crne Gore, Gospodarska komora i Technopolis – Inovacijski i poduzetnički centar iz Crne Gore, albansko Sveučilište u Tirani i Sveučilište u Vlori s albanskim Ministarstvom pomorstva te Tehničko sveučilište u Vilniusu iz Litve.

Web stranica projekta: https://bluewbc.eu

Banner WRECKS4ALL

MareMathics – Inovativni pristup učenju matematike za studente pomorskih studija

Trajanje projekta: 31.12.2019. – 29.06.2022.

Referentni broj projekta: 2019-1-HR01-KA203-061000

Ukupan iznos EU potpore: 224.204,00 €

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj

Administrativna koordinatorica: Aleksandra Banić, dipl. oec., univ. spec. oec.

Program: Erasmus+

Ključna aktivnost: Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

Provedbu projekta MareMathics koordinira Pomorski fakultet u Splitu pod Erasmus+ poveljom korisnika Sveučilišta u Splitu. Projekt MareMathics usmjeren je prema razvijanju metodologije učenja matematike za studente pomorskih studija u svrhu poboljšanog usvajanja znanja i ostvarivanja boljih rezultata. Projekt će pružiti potporu nastavnom osoblju matematike na studijskim programima pomorstva u vidu inovativnih metoda poučavanja korištenjem suvremenih IKT alata.

Osim Sveučilišta u Splitu, u projektu sudjeluju europske partnerske visokoškolske institucije koje provode studijske programe u području pomorstva: Tallinn University of Technology, Estonian Maritime Academy iz Estonije, Latvian Maritime Academy, iz Latvije, Polish Naval Academy iz Poljske te prof. Toni Milun iz Hrvatske.

Banner WRECKS4ALL

Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA

Korisnik projekta: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Partneri projekta: Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel, Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija.

Opis projekta: Projektom MEDUSA planira se uvećati učinak i međunarodna privlačnost Pomorskih fakulteta, podići kvaliteta visokog obrazovanja u području pomorstva te promicati načela pametnog, održivog i uključivog razvoja. "EU White Paper – Road to a Single European Transport Area" dokument kreira viziju jedinstvenog prometnog sustava EU koji u prvi plan postavlja modalnu prometnu integraciju pa time i pomorski promet i logistiku. Projekt doprinosi i ispunjenju ciljeva Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016 do 2020 gdje su transport i mobilnost prepoznati kao tematsko prioritetno područje te ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za razdoblje 2014-2020 u dijelu: Unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki Bolonjske reforme i redefinirati kompetencije. Projekt je usklađen sa Strategijom pomorskog razvoja I integralne pomorske politike RH 2014-2020 koja definira pravce razvoja pomorstva i promicanja Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanje u pomorstvu.

Cilj projekta: Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Ukupna vrijednost: 3.996.913,48 kuna

Trajanje projekta: 23. ožujka 2019. - 22. rujna 2021.

Voditelj za PFST: Prof. dr. sc. Merica Slišković

Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania – ALMARS

Erasmus + projekt jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, za plavi rast i razvoj nastavnog programa morskog ribarstva u Albaniji.

Izvor financiranja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;

Administrativni menadžer projekta: Aleksandra Banić, dipl. oec, univ. spec. oec.

Broj ugovora: 2018-2571/001-001

Referentni broj projekta: 598550-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP

Trajanje projekta: od 15. siječnja 2019. do 14. siječnja 2023.

Web stranica projekta: www.almars-project.eu

Banner WRECKS4ALL

Pomorska meteorološka motrenja i istraživanja

Cilj projekta je omogućiti prijem i arhiviranje podataka pomoću automatske meteorološke postaje (AMP) koja će se kroz projekt nabaviti.

AMP se koristi na današnjim suvremenim brodovima, a montirana na krov zgrade fakulteta, omogućit će prijem i arhiviranje podataka na računalo u realnom vremenu. Automatska meteorološka postaja će imati osnovne senzore za mjerenje temperature, tlaka i vlage zraka te smjera i brzine vjetra. Tako uspostavljena baza mjerenih meteoroloških podataka, služit će studentima i nastavnicima za znanstvena istraživanja i objavu znanstvenih rezultata u znanstvenim i stručnim časopisima, na međunarodnim konferencijama i sl. te izradu završnih i diplomskih radova.

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Nenad Leder

Trajanje projekta: od 8. siječnja 2019. do 8. siječnja 2023.

Istraživanja inovativnih tehnologija u pomorstvu uz opremanje znanstvenog laboratorija Pomorskog fakulteta

Projektom će se realizirati istraživanja inovativnih tehnologija u pomorstvu o autonomnim brodovima u pomorstvu uz objavu znanstvenih radova. U tu svrhu se u sklopu projekta nabavlja oprema za izradu elektromehaničkih prototipova te oprema za virtualnu i virtualno potpomognutu stvarnost.

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Joško Šoda

Trajanje projekta: od 17. travnja 2019. do 16. travnja 2023.

Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF/PFST/KTF kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta

Broj ugovora: KK.01.1.1.02.0018

Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu

Partneri projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Pomorski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet

Opis projekta: Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.

Specifični ciljevi: Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu, PMF, KTF, PFST s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture. Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme. Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.

Očekivani rezultati: Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanstveno-istraživačkim centrima u RH i inozemstvu. Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura. Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema. Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti. Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj.

Ukupna vrijednost: 85.142.157,88 kuna (od toga sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna)

Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018. - 1. travnja 2021. godine

Kontakt: Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021/440-342

Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Ivan Komar

Banner CEKOM
www.strukturnifondovi.hrProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu

Broj ugovora: UP.03.1.1.02.0046

Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu

Partneri projekta: Pomorski fakultet Split, Filozofski fakultet Split i Sveučilišna knjižnica u Splitu

Opis projekta: Projekt planira razvoj i izvedbu integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku. Projekt će omogućiti osoblju usavršavanje didaktičko pedagoških kompetencija, IKT i jezičnih vještina te opremanje nastavnom literaturom i tehničkom opremom. Kroz planirane studijske posjete na renomirana europska visoka učilišta, nastavno osoblje će upoznati praksu i resurse uspješnih institucija u tom području. U dijelu razvoja i izvedbe studijskih programa za koja su potrebna specijalistička znanja predviđen je angažman vanjskih stručnjaka.

Ciljevi i očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju, povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Projekt će razviti, uspostaviti i započeti izvedbu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku što će doprinijeti internacionalizaciji visokog obrazovanja i boljoj integriranosti RH u EU.

Ukupna vrijednost projekta je 1.750.274,03 kune, koliko iznose i ukupni prihvatljivi, od čega Europska unija projekt sufinancira s 85% a Državni proračun Republike Hrvatske s 15%.

Trajanje: 12. listopada 2018. - 11. listopada 2021.

Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković

Banner CEKOM

Primjena radio lociranja u SAR operacijama (VIF projekt)

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić

Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

Uspostava referalne baze za istraživanje utjecaja vremenskih prilika na video nadzor u pomorskom prometu (VIF projekt)

Voditelj: Doc. dr. sc. Igor Vujović

Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2022.

Tjelesna aktivnost, san i psihološki stres skipera i nautičara (VIF projekt)

Voditelj: Doc. dr. sc. Andrea Russo

Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

Baza podataka o gibanju brodova na valovitom moru (VIF projekt)

Voditelj: Luka Mudronja

Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

Naslov: Razvoj kvalifikacija i inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu

Šifra: H.R.3.1.15-0029

Prijavitelj projekta: Pomorski Fakultet, Sveučilište u Rijeci

Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković

Trajanje: 19. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.

Partneri:

 • Udruga pomorskih agenata

 • Jadrolinija

 • KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

 • Zorović Maritime d.o.o.

 • Panalpina Croatia d.o.o.

 • Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučiličnoga diplomskog studija

Šifra: H.R.3.1.15-0033

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković

Trajanje: 19. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.

Partneri:

 • Lučka uprava SDŽ

 • Stowarzyszenie B-4

 • Hrvatska udruga poslodavaca

 • Nautika Centar Nava d.o.o.

 • Marine Kaštela d.o.o.

 • Bav-Adria Yachting d.o.o.

 • Plovput d.o.o.

Naslov: TEMPUS “Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania” MArED

Voditelj za PFST i UNIST: Doc. dr. sc. Pero Vidan

Partneri: Fakultet za pomorstvo Kotor

Trajanje: 24. siječnja 2014. – 30. studenog 2017.

Mogućnost smanjenja emisije onečišćavanja sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom Marpol konvencije Aneksa VI

Voditelj: Doc. dr. sc. Ivan Komar

Trajanje: 20. siječnja 2013. – 09. srpnja 2015.

Projekt IPA 3c Znanost i inovacije: "Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic Region- TTAdria"

Voditelj: Nikola Balić, dipl.ing. , Sveučilište u Splitu, Ured za transfer tehnologije

Trajanje: 06. travnja 2013. – 05. kolovoza 2015.

Partneri:

 • Sveučilište u Dubrovniku

 • Veleučilište u Šibeniku

 • Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu

 • Institut za oceanografiju i ribarstvo

 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

 • Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

 • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

 • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

 • Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

 • Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 • Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

 • Sveučilište u Rijeci

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 • Sveučilište u Zadru

 • Sveučilište u Zagrebu

Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanja brodskih porivnih sustava

Šifra: 250-2502209-2364

Voditelj: Doc. dr. sc. Ivan Komar

Trajanje: 02. siječnja 2007. – 27. listopada 2014.