Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Podrška projektima page banner

Podrška projektima

Služba za znanost, projekte i suradnju pruža pomoć i savjetuje akademsko osoblje u procesu prijave i provedbe projekata u administrativnom dijelu, pomaže kod financijskih pitanja, te organizacije i evidencije angažmana ljudskih resursa. Usko surađujući s drugim službama Fakulteta, Služba također pruža tehničku podršku. U nastojanjima omogućavanja i olakšavanja prijave na natječaje za vanjsko financiranje projekata, Fakultet je donio Smjernice u postupcima prijavljivanja na natječaje za financijsko podupiranje projekata i programa iz različitih izvora financiranja dostupne ovdje, uz pripadajući Obrazac prijave projekata (u tekstu ispod). Pored toga, Služba je tu za interes, upite i dogovor s akademskim osobljem u svim fazama razvoja projektne ideje, projektne prijave, te realizacije projekta uključujući izvještavanje, diseminaciju rezultata, te organizaciju događanja.

Smjernice u postupcima prijavljivanja na natječaje za financijsko podupiranje projekata i programa iz različitih izvora financiranja

Pomorski fakultet u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet) donosi smjernice u svim postupcima prijavljivanja na natječaje za financijsko podupiranje projekata i programa iz različitih izvora financiranja.

 • Ove smjernice primjenjive su za sve zaposlenike Fakulteta koji se natječu za financijsku potporu projekata i programa, neovisno o tome je li za prijavu na natječaj potrebna institucijska ovjera dokumentacije (potpis Dekana) i je li u predloženom projektu ili programu Fakultet u ulozi koordinatora, suradničke ustanove ili podugovaratelja projekta.

 • Osoba koja je u projektnom prijedlogu navedena kao voditelj projekta ili glavni istraživač, a zaposlenik je Fakulteta (dalje: Prijavitelj), treba ispuniti sve uvjete iz ovog postupkovnika prije slanja projektnog prijedloga organizaciji koja financira projekte (dalje: Financijer).

 • Prijave na natječaje za financijsko podupiranje projekata i programa podnose se isključivo u ime Fakulteta. Zaposlenici Fakulteta ne mogu podnositi individualne prijave na natječaje za financijsko podupiranje projekata i programa bez prethodnog znanja i suglasnosti Dekana.

 • Odmah po početku pregovora o zajedničkoj prijavi projekta, a svakako prije prijave na natječaj, Prijavitelj treba o svojoj namjeri obavijestiti prodekanicu za znanstveni i stručni rad, te prodekana za razvoj i međunarodnu suradnju. Obavijest o namjeri se dostavlja na obrascu "Traženje suglasnosti za prijavu projekta" (dalje: Obrazac) koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog A) na email adresu prodekana (merica.sliskovic@pfst.hr, marko.katalinic@pfst.hr) i Službe za znanost, projekte i suradnju (abanic@pfst.hr). Obrazac se šalje čak i ako nisu poznati svi parametri prijave. U tom slučaju popuniti samo obvezne dijelove Obrasca.

 • Služba za znanost, projekte i suradnju zajedno s prodekanicom za znanstveni i stručni rad, te prodekanom za razvoj i međunarodnu suradnju provjerava Obrazac, pribavlja potrebne suglasnosti vezane uz provedbu projekta te, ako je potrebno, prikuplja dodatne informacije od Prijavitelja (npr. sporazum o partnerstvu projektni prijedlog, plan proračuna, i sl.).

 • Rok za dostavu potpuno popunjenog Obrasca je najkasnije 15 (petnaest) dana prije roka za predaju prijave projekta. Iznimno, za projekte s kraćim rokom prijave (od trenutka raspisivanja projekta), Obrazac se zaprima i kasnije, a dekan zajedno sa prodekanicom za znanstveni i stručni rad, prodekanom za razvoj i međunarodnu suradnju, te prodekanom za poslovodstvo odlučuje hoće li poduprijeti takvu zakašnjelu prijavu.

 • Dekan u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja valjano popunjenog Obrasca, natječajne dokumentacije i mišljenja, donosi Odluku o davanju ili uskrati suglasnosti za predloženi projekt (dalje: Odluka).

 • Prodekanica za znanstveni i stručni rad ili prodekan za razvoj i međunarodnu suradnju, o Odluci izvješćuju Prijavitelja pisanim i elektroničkim putem.

 • Prijavitelj, po primitku Odluke, a temeljem ovjerenog Obrasca, dostavlja dokumente koje Fakultet treba osigurati Dekanu na potpisivanje.

 • Prijavitelj sve financijske i pravne dokumente koje Fakultet treba osigurati za prijavu projekta treba pisanim putem zatražiti od Službe za znanost, projekte i suradnju, te Računovodstva i Glavne tajnice fakulteta istovremeno.

 • Dostavljena dokumentacija prijave projekta se potpisuje, ovjerava i urudžbira.

 • Potpisana i ovjerena dokumentacija iz prethodnog stavka Prijavitelju treba biti stavljena na raspolaganje u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja.

 • Prijavitelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od primitka, obavijest o statusu projektne prijave i dokumente koji ju potvrđuju, dostaviti prodekanici za znanstveni i stručni rad, prodekanu za razvoj i međunarodnu suradnju, te Službi za znanost, projekte i suradnju.


Kontakt:

Aleksandra Banić, dipl. oec., univ. spec. oec. - rukovoditeljica odsjeka

ured 502
tel: 021 619 495
email: abanic@pfst.hr